Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Administracyjnoprawne środki zwrotu niezgodnej z prawem pomocy państwa w Polsce i Niemczech
Administracyjnoprawne środki zwrotu niezgodnej z prawem pomocy państwa w Polsce i Niemczech
Do koszyka
65,00 zł
Zasadniczym punktem ciężkości oraz celem niniejszej publikacji jest próba odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim zakresie przyjęte w Polsce administracyjnoprawne środki i mechanizmy proceduralne zwrotu niezgodnej z prawem pomocy państwa są wystarczające do bezzwłocznego i efektywnego odzyskania tej pomocy, a tym samym stanowią skuteczną gwarancję pełnego przestrzegania zasad zwrotu ustanowionych w prawodawstwie unijnym oraz orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Ilość stron 512 stron
Wydawnictwo Instytut Wydawniczy EuroPrawo
ISBN 978-83-7627-150-7
Data publikacji 2017-07-10
Język polski
Spis treści 5
Wykaz akronimów 13
Wprowadzenie 17
Rozdział I Ogólne zasady prawa pomocy publicznej w świetle przepisów prawa Unii Europejskiej – aspekty materialnoprawne 23
1. Rola i znaczenie pomocy publicznej jako instrumentu ekonomicznego 23
2. Rola i znaczenie pomocy publicznej jako instrumentu polityki państwa i Unii Europejskiej 28
3. Rola i znaczenie pomocy publicznej jako instytucji prawa 30
4. System źródeł prawa pomocy publicznej 31
4.1. Prawo Unii Europejskiej 34
4.2. Prawo krajowe 43
4.3. Relacja między prawem unijnym a normatywnym porządkiem państw członkowskich 46
4.3.1. Zasada pierwszeństwa prawa unijnego 46
4.3.2. Zasada skutku bezpośredniego 50
4.3.3. Zasada efektywności 54
5. Pojęcie pomocy publicznej i ogólny zakaz jej przyznawania 59
5.1. Przesłanki stwierdzenia istnienia pomocy publicznej 63
5.1.1. Pochodzenie od państwa lub z zasobów państwowych 63
5.1.2. Przysporzenie korzyści 71
5.1.2.1. Praktyka Komisji w zakresie zwrotu pomocy pośredniej 75
5.1.2.2. Test prywatnego inwestora 77
5.1.2.3. Test prywatnego wierzyciela a obowiązek zwrotu pomocy na przykładzie sprawy Buczek Automotive 84
5.1.3. Selektywność 89
5.2. Kryteria uznania pomocy za niezgodną z rynkiem wewnętrznym 97
5.2.1. Zakłócenie lub groźba zakłócenia konkurencji 103
5.2.2. Wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi 105
6. Wyjątki od generalnego zakazu przyznawania pomocy publicznej 107
6.1. Pomoc dopuszczalna ipso iure 108
6.2. Pomoc dopuszczalna na mocy decyzji Komisji Europejskiej 109
6.3. Wyjątki ustanowione na mocy odrębnych przepisów 110
7. Podsumowanie 113
Rozdział IIOgólne zasady postępowania w zakresie nadzoru nad przyznawaniem pomocy państwa w świetle przepisów unijnych oraz krajowych 117
1. Uwagi ogólne 117
1.1. Pojęcie kontroli i nadzoru na gruncie unijnych przepisów prawa pomocy publicznej oraz krajowego prawa administracyjnego 117
1.2. Pozycja Komisji Europejskiej i Rady w zakresie nadzoru nad udzielaniem pomocy państwa 129
1.3. Zasada autonomii proceduralnej państw członkowskich w sprawach z zakresu pomocy publicznej 132
1.4. Podstawa prawna działań nadzorczych Komisji 137
1.5. Pomoc indywidualna versus program pomocowy. Pomoc istniejąca versus nowa pomoc 139
2. Obowiązek i procedura notyfikacji 142
2.1. Badanie wstępne 144
2.2. Procedura formalnego dochodzenia 149
2.2.1. Kryterium poważnych trudności 149
2.2.2. Prawa zainteresowanych stron w postępowaniu przed Komisją 152
2.2.3. Zakończenie formalnej procedury dochodzenia 154
3. Wyjątki od obowiązku notyfikacji 157
4. Procedura uproszczona 158
5. Prenotyfikacja 161
6. Reguły notyfikacji określone w prawie krajowym 163
6.1. Obowiązek uzyskania opinii Prezesa UOKiK 164
6.2. Notyfikacja projektów pomocowych przez Prezesa UOKiK 169
7. Postępowanie w sprawach pomocy przyznanej niezgodnie z prawem oraz pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 171
7.1. Uwagi ogólne 171
7.2. Zainicjowanie procedury 173
7.3. Procedura badania wstępnego – differentia specifica 174
7.4. Formalna procedura dochodzenia 183
7.5. Postępowanie dotyczące pomocy świadczonej niezgodnie z przeznaczeniem 185
8. Polskie przepisy dotyczące postępowania w zakresie zwrotu pomocy przyznanej bezprawnie i niezgodnej z rynkiem wewnętrznym lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 188
9. Podsumowanie 191
Rozdział IIIZwrot pomocy państwa w świetle przepisów prawa Unii Europejskiej 197
1. Wprowadzenie 197
2. Istota i cel obowiązku zwrotu pomocy 199
3. Przesłanki zwrotu pomocy publicznej 202
3.1. Formalna a materialna niezgodność pomocy publicznej z prawem unijnym 202
3.2. Pomoc nienotyfikowana 205
3.3. Pomoc przekazana beneficjentowi z naruszeniem klauzuli standstill 218
3.4. Pomoc wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem 223
4. Wyjątki od obowiązku windykacji pomocy państwa przyznanej bezprawnie i niezgodnej z rynkiem wewnętrznym 224
4.1. Zasada ochrony zaufania i praw słusznie nabytych 226
4.1.1. Zasada ochrony zaufania i praw słusznie nabytych na gruncie prawa polskiego 226
4.1.2. Zasada ochrony zaufania na gruncie prawa niemieckiego 232
4.1.3. Zasada ochrony zaufania (uzasadnionych oczekiwań) na gruncie prawa unijnego 237
4.2. Zasada pewności prawa 246
4.3. Zasada proporcjonalności 248
4.4. Upadłość beneficjenta 250
4.5. Bezwzględna niemożność wykonania decyzji Komisji w sprawie zwrotu 252
5. Podstawa prawna zwrotu – negatywna decyzja Komisji nakazująca zwrot pomocy 256
5.1. Charakter, pozycja prawna i skuteczność decyzji Komisji w krajowych porządkach prawnych 256
5.2. Obowiązek realizacji i respektowania postanowień decyzji Komisji przez organy i sądy krajowe 260
5.3. Negatywna decyzja Komisji nakazująca odzyskanie pomocy jako bezpośrednia podstawa prawna wewnątrzkrajowego zwrotu niezgodnej z prawem pomocy państwa 261
5.4. Treść negatywnej decyzji Komisji Europejskiej nakazującej zwrot pomocy państwa 266
5.5. Skutki prawne niewykonania decyzji Komisji nakazującej zwrot pomocy państwa 269
6. Podmioty odpowiedzialne za zwrot pomocy publicznej 270
6.1. Państwo członkowskie jako wyłączny adresat decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zwrotu pomocy państwa 270
6.2. Solidarna odpowiedzialność podmiotów innych niż beneficjent za zwrot pomocy państwa 272
6.2.1. Transakcje typu asset deal 274
6.2.1.1. Sprzedaż poszczególnych składników majątku beneficjenta pomocy 275
6.2.1.2. Sprzedaż przedsiębiorstwa jako zorganizowanej części majątku 275
6.2.1.2.1. Zakup przedsiębiorstwa po cenie rynkowej 276
6.2.2. Transakcje typu share deal 277
6.2.3. Transakcje mieszane 279
6.2.3.1. Kazus Huty Częstochowa 282
7. Podsumowanie 286
Rozdział IVAdministracyjnoprawne środki służące wykonaniu decyzji Komisji w sprawie zwrotu pomocy państwa w Polsce 295
1. Uwagi wprowadzające 295
2. Obowiązki państw członkowskich w zakresie zwrotu bezprawnej pomocy państwa 299
2.1. Obowiązek wykonania decyzji Komisji zgodnie z zasadą natychmiastowości i skuteczności 299
2.2. Obowiązek lojalnej współpracy 303
2.3. Obowiązek zwrotu niezgodnej z prawem pomocy państwa z poszanowaniem zasad effet utile oraz zakazu dyskryminacji 304
3. Administracyjnoprawne środki wzruszania ostatecznych decyzji administracyjnych przyznających bezprawną pomoc państwa w prawie polskim 306
3.1. Efektywność prawa unijnego a zasada trwałości decyzji administracyjnych 306
3.2. Wznowienie postępowania 315
3.3. Stwierdzenie nieważności 321
3.4. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej 325
3.5. Wywłaszczenie prawa na podstawie art. 161 k.p.a. 334
3.6. Rygor natychmiastowej wykonalności 336
4. Obowiązki sądów krajowych w zakresie zapewnienia efektywnego wykonania decyzji nakazującej zwrot bezprawnej pomocy państwa 344
5. Administracyjnoprawne środki zwrotu w ramach postępowań sądowych 351
5.1. Środki tymczasowe 357
6. Podsumowanie 361
Rozdział VAdministracyjnoprawne środki wzruszania ostatecznych decyzji administracyjnych przyznających bezprawną pomoc państwa w prawie niemieckim 369
1. Forma prawna udzielenia pomocy państwa jako determinanta prawnej formy zwrotu. Uwagi na tle rozwiązań polskich i niemieckich 369
2. Implikacje dla zwrotu 376
3. Zweistufentheorie i jej wykorzystanie w procesie udzielania pomocy państwa 379
3.1. Zweistufentheorie – implikacje dla krajowej procedury zwrotu niezgodnej z prawem pomocy państwa 383
3.2. Przeniesienie teorii dwóch stopni na grunt polskiego systemu prawa 384
3.3. Stanowisko w sprawie oraz proponowane rozwiązanie 398
4. Administracyjnoprawne środki wzruszania ostatecznych decyzji administracyjnych przyznających bezprawną pomoc państwa w prawie niemieckim 405
4.1. Uwagi ogólne w zakresie stosowania § 48 i § 49 VwVfG do realizacji obowiązku zwrotu sprzecznej z prawem bądź wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem pomocy publicznej 408
4.2. Cofnięcie decyzji przyznającej pomoc publiczną na podstawie §48 VwVfG 412
4.3. Odwołanie decyzji przyznającej pomoc publiczną na podstawie §49 VwVfG 417
4.4. Wydanie decyzji w sprawie obowiązku zwrotu pomocy na podstawie §49a VwVfG 419
4.5. Dopuszczalność zawieszenia wykonalności decyzji w przedmiocie zwrotu 420
4.6. Natychmiastowa wykonalność decyzji nakazującej zwrot pomocy publicznej 425
5. Prawne środki zwrotu pomocy państwa udzielonej w drodze umowy publicznoprawnej 426
6. Podsumowanie 428
Zakończenie 435
Bibliografia 449
Orzecznictwo 483
Źródła prawa 505