Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Europejski wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych. W kierunku ponadnarodowego systemu sui generis?
Europejski wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych. W kierunku ponadnarodowego systemu sui generis?
Do koszyka
52,00 zł
Studia prawno-porównawcze w zakresie wpływu integracji europejskiej na internacjonalizacje współpracy sądowej państw Unii Europejskiej w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji procesowych w postępowaniu karnym transnarodowym.

Ponadnarodowa integracja w sprawach karnych w obecnej fazie rozwoju wykazuje wręcz tendencję do tworzenia podsystemu globalnego systemu prawnego.
Ilość stron 394 stron
Wydawnictwo Instytut wydawniczy EuroPrawo
ISBN 978-83-7627-119-4
Data publikacji 2011-07-13
Język polski
Spis treści 7
Wykaz akronimów 11
Wstęp 15
Rozdział 1 Współpraca sądowa w sprawach karnych w „zintegrowanej Europie: (pod)system globalnego systemu prawnego 21
1.1. Wprowadzenie: Od prawnego „patchworku” do spójnego prawa karnego 21
1.2. Znaczenie Traktatu z Maastricht dla rozwoju współpracy sądowej w sprawach karnych 35
1.3. Zmiany wprowadzone Traktatem amsterdamskim i Traktatem nicejskim 40
1.4. Główne założenia Traktatu z Lizbony i ich wpływ na prawo karne: nowa era prawa karnego Unii Europejskiej 48
Rozdział 2 Europejski „dialog sądowy” w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej 63
2.1. Rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kreowaniu prawa karnego 63
2.2. Europejska Konwencja Praw Człowieka w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości 74
2.3. Sądy krajowe w systemie sądowniczym Unii Europejskiej 93
Rozdział 3 Prawo karne europejskie: od narodzin do idei kodyfikacji 101
3.1. Internacjonalizacja prawa karnego 101
3.2. Prawo karne europejskie a prawo karne transnarodowe 107
3.2.1. Sprawa C-105/03 postępowanie karne przeciwko M. Pupino 129
3.2.2. Sprawa C‑303/05 Advocaten voor de Wereld VZW przeciwko Leden van de Ministerraad 132
3.2.3. Sprawa C-301/06 Irlandia przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej 136
3.3. W kierunku zintegrowanego prawa karnego: miękkiej (soft) integracji, czy kodyfikacji 143
Rozdział 4Postępowanie karne transnarodowe 156
4.1. Problemy i perspektywy rozwoju postępowania karnego transnarodowego 156
4.2. Prawo Unii Europejskiej a procedura karna 169
4.2.1. Sprawa 186/87 Ian William Cowan przeciwko Trésor 173
4.2.2. Sprawa C-164/07 James Wood 175
4.2.3. Sprawa C-215/03 Salah Oulane 179
4.3. Prawa podstawowe w zintegrowanym europejskim wymiarze sprawiedliwości 181
4.4. Status jednostki w procesie karnym: idea „sprawiedliwej równowagi” praw oskarżonego i pokrzywdzonego 193
4.5. Wpływ internacjonalizacji wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych na wspólne standardy rzetelnego procesu 201
Rozdział 5 Model wnioskowy (the request model) w międzynarodowej współpracy państw Unii Europejskiej 209
5.1. Uwagi wstępne 209
5.2. Zagadnienie współpracy policyjnej, sądowej, administracyjnej i celnej 221
5.3. Tradycyjne formy współpracy sądowej państw Unii w obrocie międzynarodowym 231
Rozdział 6 Koncepcja wzajemnego uznawania (model nakazowy) w prawie karnym Unii Europejskiej 247
6.1. Pojęcie oraz istota wzajemnego uznawania 247
6.2. Podstawy odmowy „zagranicznej decyzji sądowej” w modelu wzajemnego uznawania 266
6.2.1. Zobowiązania priorytetowe (prevailing obligations) 266
6.2.2. Ewidentne wady 276
6.2.3. Stosowane podstawy odmowy 278
6.2.4. Niedające się pogodzić decyzje (irreconcilable decisions) 281
6.3. Konkluzje 282
Zakończenie 285
Załącznik nr 1 298
Załącznik nr 2 300
Załącznik nr 3. Rezolucja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca harmonogramu działań mających na celu umocnienie praw procesowych osób podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym 302
Załącznik nr 4. Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzony w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r. 308
Załącznik nr 5. Dokument roboczy komisji w sprawie wykonalności przepisów prawnych UE w zakresie ochrony świadków i osób współpracujących z wymiarem sprawiedliwości 315
Załącznik nr 6. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2. 330
Załącznik nr 7. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. 337
Bibliografia 343
Literatura polska 343
Literatura zagraniczna 352
Publikacje na stronach internetowych 365
Inne źródła 370
Dokumenty 372
Unia Europejska 372
Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 372
Opinie rzeczników generalnych 377
Konwencje i porozumienia 378
Porozumienia w sprawie współpracy celnej zawarte z państwami trzecimi 381
Decyzje ramowe 381
Rozporządzenia 384
Dyrektywy 385
Decyzje 387
Wspólne działania 390
Wspólne stanowiska 390
Konwencje Rady Europy 391
Orzecznictwo ETPC 393
ONZ 394