Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Kodeks postępowania administracji Unii Europejskiej
Kodeks postępowania administracji Unii Europejskiej
Do koszyka
65,00 zł
Prezentacja modelu postępowania administracyjnego instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE

Niezaprzeczalnym walorem książki jest dobór jej tematu. Podejmuje ona zagadnienie ważne, aktualne i dynamiczne, powodujące implikacje dla unijnego i krajowego prawa administracyjnego. [...] Osią rozważań w książce jest prawo administracyjne Unii Europejskiej i model postępowania administracyjnego jej instytucji, organów i jednostek organizacyjnych. Zakres książki objął cały kształt postępowania administracyjnego UE, a w szczególności wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych, wydawanie przepisów przez organy administracji, zawieranie umów, wzajemną pomoc i współpracę między organami oraz administracyjne zarządzanie informacjami [...].
Ilość stron 481 stron
Wydawnictwo EuroPrawo
ISBN 978-83-7627-138-5
Data publikacji 2017-01-20
Język polski
Spis treści 9
Od redaktorów 19
Powstanie modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej i jego wpływ na legislację europejską (Marek Wierzbowski, Andrzej Kraczkowski) 23
Część I. Przepisy ogólne 29
Dział A. Zagadnienia wprowadzające 29
Rozdział 1. Idea i założenia modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej Grupy ReNEUAL a perspektywy zmian w polskich procedurach administracyjnych (Dariusz R. Kijowski) 31
Rozdział 2. Europejskie uwarunkowania aktu administracyjnego. Aspekt procesowy (Agnieszka Skóra) 47
1. Uwagi wstępne 47
2. Zarys prób kodyfikacji europejskiego postępowania administracyjnego 49
3. Zasada autonomii proceduralnej 52
4. Rozstrzygnięcie kończące europejskie postępowanie administracyjne – problem nie tylko terminologiczny 54
5. Decyzja administracyjna w opracowaniach ReNEUAL 55
6. Pojęcie i rodzaje decyzji administracyjnych w projektach Parlamentu Europejskiego 59
Rozdział 3. Zakres stosowania polskiej procedury administracyjnej na tle modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej oraz projektu zmian przygotowanych przez zespół ekspertów powołanych przy Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Ewa Pierzchała) 63
1. Wprowadzenie 63
2. Obszary stosowania kodeksu postępowania administracyjnego według krajowego systemu postępowania administracyjnego 64
3. Płaszczyzny stosowania krajowej procedury administracyjnej na tle modelu ReNEUAL oraz propozycji zmian do kodeksu postępowania prawa administracyjnego według zespołu ekspertów powołanego przy Naczelnym Sądzie Administracyjnym 66
4. Podsumowanie 71
Rozdział 4. Zasady ogólne postępowania administracyjnego czy zasady ogólne w sprawach załatwianych przez administrację? (Robert Suwaj) 73
Rozdział 5. Zasada sprawiedliwości proceduralnej w europejskim modelu postępowania administracyjnego (modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej) (Piotr Ruczkowski) 85
1. Normatywny wymiar zasad europejskiego modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej 85
2. Treść zasady sprawiedliwości proceduralnej w modelu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej 90
3. Wnioski końcowe 96
Rozdział 6. Zasada jasnego podziału obowiązków w europejskim postępowaniu administracyjnym – potencjalne trudności i wyzwania (Dobrochna Bach-Golecka) 99
1. Analiza tekstualna i systemowa 99
2. Zasada równowagi instytucjonalnej 102
3. Problematyka prawa miękkiego 104
4. Agencje 105
5. Podsumowanie 108
Rozdział 7. Wpływ kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej na zasadę autonomii proceduralnej państw członkowskich (Konrad Łuczak) 109
Rozdział 8. Dopuszczalność kodyfikacji sankcji administracyjnych w prawie Unii Europejskiej w świetle ich charakteru prawnego (Tomasz Klemt) 117
1. Wstęp 117
2. Definicja sankcji administracyjnych 119
3. Sankcje administracyjne a sankcje karne 120
4. Sankcje administracyjne a sankcje cywilne 126
5. Zakończenie 128
Dział B. Zagadnienia szczegółowe 131
Rozdział 1. Jednolitość postępowania administracyjnego – rozważania na tle prawa azylowego i migracyjnego Unii Europejskiej (Marcin Princ) 133
1. Wprowadzenie 133
2. Zwartość i jedność prawa administracyjnego jako jeden z aksjomatów prawa administracyjnego 134
3. Zarys historii działań na rzecz dobrej administracji w Unii Europejskiej 136
4. Unijne prawo azylowe i migracyjne 139
5. Podsumowanie 142
Rozdział 2. Europeizacja postępowania w sprawie udzielenia pomocy publicznej (Monika Przybylska-Cząstkiewicz) 145
1. Uwagi ogólne 145
2. Wszczęcie postępowania 147
3. Postępowanie dowodowe 148
4. Zakończenie postępowania 150
5. Zmiana i uchylenie decyzji 151
6. Uwagi końcowe 152
Rozdział 3. Gwarancje proceduralne unijnego postępowania antymonopolowego w świetle modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej (Artur Szmigielski) 153
1. Wprowadzenie 153
2. Gwarancje proceduralne przedsiębiorstw w sprawach antymonopolowych – zagadnienia ogólne 154
3. Gwarancje przewidziane w modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej 158
4. Potencjalny zakres związania krajowych organów antymonopolowych standardami wynikającymi z modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej 162
5. Podsumowanie 165
Cześć II. Wydawanie przepisów przez organy administracji 167
Rozdział 1. Stanowienie prawa przez unijną administrację w modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej ReNEUAL – polska perspektywa (Dorota Dąbek) 169
1. Uwagi wstępne 169
2. Zakres zastosowania 173
3. Podanie do publicznej wiadomości informacji o inicjatywie prawodawczej 177
4. Przygotowanie projektu aktu 177
5. Konsultacje 178
6. Raport z uzasadnieniem 180
7. Postępowanie uproszczone 180
8. Wnioski ogólne 181
Rozdział 2. Samozwiązanie organów administracji Unii Europejskiej przepisami administracyjnymi sensu stricto (Łukasz Prus) 185
Rozdział 3. Proces stanowienia aktów legislacji administracyjnej – perspektywa polska i unijna (Maria Jędrzejczak) 193
1. Wprowadzenie 193
2. Pojęcie aktu legislacji administracyjnej 195
3. Procedura ustanawiania aktów legislacji administracyjnej w modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej 197
3.1. Ogłoszenie projektu aktu i memorandum wyjaśniającego 197
3.2. Konsultacje społeczne 198
3.3. Publikacja raportu z uzasadnieniem 199
4. Postępowanie uproszczone 199
5. Zasady modelowe w polskiej rzeczywistości prawnej 200
Część III. Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych 205
Dział A. Wydanie decyzji 205
Rozdział 1. Decyzja w modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej sieci ReNEUAL i w projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie postępowania administracyjnego instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej (Barbara Adamiak) 207
1. Zakres regulacji procesowej decyzji 207
2. Aspekt materialny decyzji 208
3. Aspekt procesowy decyzji (aktu administracyjnego) 210
4. Zakres regulacji aspektu procesowego decyzji 212
Rozdział 2. Zakres stosowania unijnych i krajowych norm proceduralnych przy wydawaniu decyzji administracyjnych przez organy państw członkowskich (Martyna Wilbrandt-Gotowicz) 215
1. Stan de lege lata 216
2. Model ReNEUAL 220
3. Projekt rozporządzenia 222
Rozdział 3. Sprawiedliwe wydanie decyzji według modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej (Przemysław Ostojski) 227
1. Uwagi wprowadzające 227
2. Sprawiedliwość według ReNEUAL 228
3. Poszczególne gwarancje procesowe realizujące zasadę sprawiedliwości 230
4. Podsumowanie 233
Rozdział 4. Obowiązek współpracy stron w ustalaniu stanu faktycznego sprawy (Robert Siuciński)  235
1. Wprowadzenie 235
2. Regulacje odnoszące się do obowiązku współpracy stron w postępowaniu administracyjnym w ustawodawstwach państw europejskich 235
3. Propozycje rozwiązań dla Unii Europejskiej 239
4. Perspektywa polska 241
5. Podsumowanie 242
Rozdział 5. Uzasadnienie decyzji administracyjnej w polskim orzecznictwie sądowym na tle założeń modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej (Magdalena Sieniuć) 245
Rozdział 6. Formy zawiadomienia o decyzji w modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej (Przemysław Zdyb) 259
1. Wstęp 259
2. Elementy decyzji w ujęciu modelowym oraz w polskim k.p.a. 260
3. Wydanie a doręczenie decyzji administracyjnej 262
4. Techniczne sposoby zawiadomienia o decyzji 264
5. Podsumowanie 265
Rozdział 7. Milcząca zgoda organu – instrument przeciwdziałania przewlekłości postępowania czy narzędzie deregulacji? (Dawid Sześciło) 267
1. Wprowadzenie 267
2. Milcząca zgoda w prawie unijnym 269
3. Polskie prawo administracyjne wobec instytucji milczącej zgody organu 272
4. Milcząca zgoda organu a cele i zasady postępowania administracyjnego 273
5. Podsumowanie. Co zamiast milczącej zgody? 279
Dział B  Weryfikacja decyzji 281
Rozdział 1. Koncepcja środków odwoławczych według modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej (ReNEUAL) (Zbigniew Kmieciak) 283
Rozdział 2. Kodeks postępowania administracyjnego Unii Europejskiej a prawo do skutecznego środka odwoławczego – perspektywa polska (Małgorzata Gajda-Durlik) 291
Rozdział 3. Zmiana i uchylenie decyzji: dotychczasowa praktyka a propozycje zawarte w modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej (wybrane problemy) (Mariusz Baran) 305
1. Wprowadzanie 305
2. Dopuszczalność wzruszania (uchylenia lub zmiany) decyzji administracyjnych – założenie ogólne 306
2.1. Warunki dopuszczalności wzruszania decyzji zgodnych z prawem 307
2.2. Warunki dopuszczalności wzruszania decyzji niezgodnych z prawem 312
2.3. Warunki dopuszczalności zmiany/uchylenia decyzji administracyjnych – stan aktualny 317
3. Zmiana i uchylanie decyzji zgodnie z modelem kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej (art. III-35 i III-36) 319
4. Podsumowanie 320
Rozdział 4. Zmiana i uchylenie decyzji w modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej w kontekście polskich doświadczeń (Piotr Rączka, Tomasz Jędrzejewski) 323
Rozdział 5. Weryfikacja aktów administracyjnych według założeń modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej w kontekście uregulowań kodeksu postępowania administracyjnego (Przemysław Kledzik) 331
1. Wstęp 331
2. Tryb weryfikacji decyzji według unormowań kodeksu postępowania administracyjnego 332
3. Zmiana i uchylenie decyzji według modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej 336
4. Porównanie rozwiązań przyjętych w modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej i kodeksu postępowania administracyjnego 340
5. Podsumowanie 346
Rozdział 6. Zmiana i uchylenie decyzji niewadliwych i wadliwych w świetle założeń modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej. Uwagi na tle niemieckiej federalnej ustawy o postępowaniu administracyjnym (Marcin Kamiński) 349
Część IV. Umowy 361
Rozdział 1. Księga IV modelu kodeksu postępowania administracyjnego UE: umowy – założenia i cechy regulacji (Ziemowit Cieślik) 363
1. Aksjologia regulacji 363
2. Podstawa prawna regulacji 364
3. Zakres regulacji 365
4. Skala regulacji 366
5. Struktura regulacji 367
6. Typy umów Unii Europejskiej 368
7. Procedura poprzedzająca zawarcie umowy 369
8. Zawarcie i ważność umowy 370
9. Umowy o podwykonawstwo 372
10. Podsumowanie 373
Rozdział 2. Kryteria kwalifikacji i kategoryzacji umów publicznych w prawie Unii Europejskiej (Marek Szydło) 375
Rozdział 3. Umowa publicznoprawna a umowa prywatnoprawna w świetle rozwiązań modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej (Konrad Różowicz) 385
1. Wstęp 385
2. Demarkacja umów publicznoprawnych od prywatnoprawnych 386
2. Charakter umów, do których odnoszą się regulacje księgi IV 388
3. Ocena zasadności regulacji księgi IV 390
4. Podsumowanie 392
Część V. Wzajemna pomoc 393
Rozdział 1. Księga V modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej – Wzajemna pomoc – uwagi wprowadzające i de lege ferenda (Monika Niedźwiedź) 395
1. Uwagi wprowadzające 395
2. Rozgraniczenie postanowień księgi V z postanowieniami księgi III i księgi VI modelu kodeksu postępowania administracyjnego UE 399
3. Uwagi de lege ferenda 401
Rozdział 2. Współpraca państw a obowiązek wzajemnej pomocy administracyjnej (Ewa Cisowska-Sakrajda) 405
Rozdział 3. Wzajemna pomoc w modelu jednolitej procedury administracyjnej Unii Europejskiej w świetle współpracy przy odzyskiwaniu należności publicznoprawnych (Wojciech Piątek, Jan Olszanowski) 419
1. Zagadnienia wstępne 419
2. Współpraca przy odzyskiwaniu wierzytelności publicznoprawnych 423
3. Motywy objęcia regulacji dotyczącej wzajemnej pomocy zakresem modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej ReNEUAL i podstawowe ramy współpracy 426
4. Podsumowanie 431
Rozdział 4. Model wzajemnej pomocy organów administracji publicznej w ramach modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej (Lucyna Staniszewska) 433
1. Wstęp 433
2. Obowiązujące regulacji sektorowe w zakresie współpracy administracyjnej 436
2.1. Wzajemna pomoc w ramach regulacji bezpieczeństwa prawa paszowego i żywnościowego 436
2.2. Wzajemna pomoc w dziedzinie ochrony konsumentów 438
3. Zasady wzajemnej pomocy zaproponowane w modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej 439
4. Podsumowanie 441
Część VI. Administracyjne zarządzanie informacjami 443
Rozdział 1. Unijny model regulacji zarządzania informacjami (Grażyna Szpor) 445
1. Uwagi wstępne 445
2. Geneza i znaczenie księgi VI 445
3. Struktura księgi VI i jej definicje 449
4. Problemy regulacji zarządzania informacjami 451
5. Podsumowanie 454
Rozdział 2. Administracyjne zarządzanie informacjami a postępowanie administracyjne (Czesław Martysz) 457
Rozdział 3. Płaszczyzny zarządzania informacjami w modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej w porównaniu z polskim prawem administracyjnym (Maciej Błażewski) 469
1. Wstęp 469
2. Zakres zarządzania informacjami 469
3. Przechowywanie danych i informacji 472
4. Zapewnienie sprawności technologicznej systemu informacyjnego 474
5. Udostępnienie danych i informacji 476
6. Zakończenie 479