Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Koordynacja emerytur i rent w prawie Unii Europejskiej oraz umowach międzynarodowych Polski - różnice oraz wzajemne oddziaływanie.
Koordynacja emerytur i rent w prawie Unii Europejskiej oraz umowach międzynarodowych Polski - różnice oraz wzajemne oddziaływanie.
Do koszyka
65,00 zł
Monografia poświęcona jest zagadnieniu emerytur i rent w prawie Unii Europejskiej oraz w umowach międzynarodowych Polski, w zakresie w jakim celem tych norm prawa unijnego i międzynarodowego publicznego jest „koordynacja” ustawodawstw poszczególnych państw, a zatem ich powiązanie, dopasowanie oraz zapewnienie ich bezkolizyjnego współistnienia i korelacji bez zakłóceń. W sposób szczegółowy i kompleksowy przedstawia instytucje prawne i istotne zagadnienia z zakresu unijnej oraz międzynarodowej koordynacji emerytur i rent poprzez zaakcentowanie różnic między obu tymi systemami koordynacji. Problematyka ta jest dzisiaj szczególnie ważna z uwagi na obecną globalizację i skalę migracji zagranicznych w ramach Unii Europejskiej i państw EFTA, a także państw, z którymi Polskę wiążą dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym (np. Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Australia, Ukraina). Wraz ze wzrostem liczby osób migrujących z Polski i do Polski, rośnie potrzeba ochrony ich praw emerytalnych i rentowych już nabytych lub będących w trakcie nabywania, a także ochrony praw pochodnych członków rodzin osób migrujących. Jest to pierwsze kompendium wiedzy na rynku w tej dziedzinie, którego autorem jest wieloletni specjalista-praktyk.

Publikacja przeznaczona jest dla szerokiego kręgu czytelników. Przede wszystkim może stać się pomocą dla praktyków: urzędników, prawników oraz dla teoretyków pragnących pogłębić wiedzę na temat unijnego i międzynarodowego prawa zabezpieczenia społecznego. Może również służyć osobom migrującym, którzy zyskają wiedzę na temat ich przyszłych uprawnień emerytalnych i rentowych. Pomocna może okazać się także dla studentów prawa, administracji, polityki społecznej, europeistyki i stosunków międzynarodowych.
Ilość stron 504 stron
Wydawnictwo Instytut Wydawniczy EuroPrawo
ISBN 978-83-7627-158-3
Data publikacji 2017-11-27
Język polski
Spis treści 5
Wykaz akronimów 11
Wykaz skrótów 12
Wstęp 17
Rozdział I Unijna i międzynarodowa koordynacja emerytur i rent: definicje pojęć oraz źródła prawa 25
1. Wprowadzenie 25
2. „Unijna koordynacja emerytur i rent”: definicja pojęcia oraz źródła prawa 37
3. „Międzynarodowa koordynacja emerytur i rent”: definicja pojęcia oraz źródła prawa i klasyfikacja umów międzynarodowych Polski 66
4. Wnioski 86
Rozdział II Zakres podmiotowy i przedmiotowy unijnej „wewnętrznej” koordynacji emerytur i rent a zakresy podmiotowe i przedmiotowe umów międzynarodowych Polski 93
1. Zakres podmiotowy unijnej „wewnętrznej” koordynacji emerytur i rent 93
1.1. Wprowadzenie 93
1.2. Zakres podmiotowy rozporządzenia nr 883/2004 oraz rozporządzenia nr 1408/71 według kryterium obywatelstwa 97
1.3. Zakres podmiotowy rozporządzenia nr 883/2004 oraz rozporządzenia nr 1408/71 według kryterium podlegania ustawodawstwu co najmniej jednego państwa członkowskiego 112
1.4. Warunek znajdowania się w sytuacji z tzw. elementem unijnym 118
2. Zakresy podmiotowe umów międzynarodowych dotyczących koordynacji emerytur i rent zawartych przez Polskę z państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej 122
3. Zakres przedmiotowy unijnej „wewnętrznej” koordynacji emerytur i rent 126
4. Emerytury i renty objęte zakresami przedmiotowymi umów międzynarodowych zawartych przez Polskę z państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej 146
5. Wnioski 154
Rozdział III Zasada równego traktowania oraz uchylenie klauzul zamieszkania i transferowanie świadczeń w unijnej i międzynarodowej koordynacji emerytur i rent 161
1. Unijna zasada równego traktowania oparta na obywatelstwie w rozporządzeniu nr 883/2004 i rozporządzeniu nr 1408/71 161
2. Zasada równego traktowania oparta na obywatelstwie w umowach międzynarodowych dotyczących koordynacji emerytur i rent zawartych przez Polskę z państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej 175
3. Unijna technika uchylenia klauzul zamieszkania i technika transferowania emerytur i rent w rozporządzeniu nr 883/2004 oraz rozporządzeniu nr 1408/71 186
4. Technika uchylenia klauzul zamieszkania i technika transferowania emerytur i rent w umowach międzynarodowych zawartych przez Polskę z państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej 192
5. Wnioski 203
Rozdział IV Unijne i międzynarodowe zasady koordynacji stosowane do nabywania prawa do emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia oraz rent rodzinnych 207
1. Unijne zasady koordynacji stosowane na podstawie rozporządzenia nr 883/2004 oraz rozporządzenia nr 1408/71 do nabywania prawa do emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia oraz rent rodzinnych 207
1.1. Wprowadzenie 207
1.2. Uwzględnianie na podstawie rozporządzenia nr 883/2004 oraz rozporządzenia nr 1408/71 zagranicznych okresów ubezpieczenia i zamieszkania do celów nabycia prawa do emerytur i rent 211
1.2.1. Treść unijnej techniki uwzględniania zagranicznych okresów ubezpieczenia i zamieszkania oraz pojęcia „okres ubezpieczenia” i „okres zamieszkania” w rozporządzeniu nr 883/2004 i rozporządzeniu nr 1408/71 211
1.2.2. Reguły uwzględniania zagranicznych okresów ubezpieczenia i zamieszkania na podstawie rozporządzenia nr 883/2004 i rozporządzenia nr 1408/71 232
1.2.3. Przeliczanie na podstawie rozporządzenia nr 987/2009 i rozporządzenia nr 574/72 zagranicznych okresów ubezpieczenia i zamieszkania wyrażonych w różnych jednostkach czasu 237
1.2.4. Reguły uwzględniania na podstawie rozporządzeń nr 883/2004 i 987/2009 oraz rozporządzeń nr 1408/71 i 574/72 okresów ubezpieczenia i zamieszkania pokrywających się w czasie 239
1.2.5. Unijna technika uwzględniania zagranicznych okresów ubezpieczenia i zamieszkania a okresy ubezpieczenia i zamieszkania w państwach trzecich 242
1.2.6. Uwzględnianie na podstawie rozporządzenia nr 883/2004 i rozporządzenia nr 1408/71 okresów ubezpieczenia i zamieszkania krótszych niż rok 244
1.3. Zrównanie zdarzeń, okoliczności, świadczeń i dochodów na podstawie rozporządzenia nr 883/2004 i rozporządzenia nr 1408/71 247
1.4. Unijne zasady koordynacji rent z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia z ustawodawstwa „typu A” 257
1.5. Unijna koordynacja na podstawie rozporządzenia nr 883/2004 i rozporządzenia nr 1408/71 emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia oraz rent rodzinnych z systemu specjalnego dla urzędników służby cywilnej 261
2. Zasady koordynacji stosowane do nabywania prawa do emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia oraz rent rodzinnych na podstawie umów międzynarodowych Polski 263
2.1. Wprowadzenie 263
2.2. Uwzględnianie zagranicznych okresów ubezpieczenia do celów nabywania prawa do emerytur i rent na podstawie umów międzynarodowych zawartych przez Polskę z państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej 265
2.3. Zrównanie zdarzeń i okoliczności na podstawie umów międzynarodowych dotyczących koordynacji emerytur i rent zwartych z państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej 287
3. Wnioski 290
Rozdział V Unijne i międzynarodowe zasady koordynacji stosowane do obliczania wysokości emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia oraz rent rodzinnych 297
1. Zasady koordynacji stosowane na podstawie rozporządzenia nr 883/2004 i rozporządzenia nr 1408/71 do obliczania wysokości emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia oraz rent rodzinnych 297
1.1. Uwzględnianie zagranicznych okresów ubezpieczenia lub zamieszkania na podstawie rozporządzenia nr 883/2004 i rozporządzenia nr 1408/71 do celów obliczenia wysokości emerytur i rent 297
1.2. Obliczanie emerytur i rent na podstawie rozporządzenia nr 883/2004 i rozporządzenia nr 1408/71 z uwzględnieniem zagranicznych okresów ubezpieczenia i zamieszkania krótszych niż rok 309
1.3. Obliczanie dodatku do minimalnej emerytury lub renty na podstawie rozporządzenia nr 883/2004 i rozporządzenia nr 1408/71 312
1.4. Obliczanie na podstawie rozporządzenia nr 987/2009 i rozporządzenia nr 574/72 kwoty emerytury lub renty z tytułu „wypartych” okresów ubezpieczenia dobrowolnego 317
1.5. Obliczanie postawy wymiaru emerytur i rent na podstawie rozporządzenia nr 883/2004 i rozporządzenia nr 1408/71 319
1.6. Ponowne obliczanie oraz waloryzacja emerytur i rent na podstawie rozporządzenia nr 883/2004 i rozporządzenia nr 1408/71 322
1.7. Redukcja emerytur i rent z zastosowaniem rozporządzenia nr 883/2004 i rozporządzenia nr 1408/71 323
2. Zasady koordynacji stosowane do obliczania wysokości emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia oraz rent rodzinnych na podstawie umów międzynarodowych zawartych przez Polskę z państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej 331
3. Wnioski 343
Rozdział VI Unijna i międzynarodowa koordynacja rent z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych 349
1. Unijne zasady koordynacji rent z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych na podstawie rozporządzenia nr 883/2004 i rozporządzenia nr 1408/71 349
2. Zasady koordynacji rent z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych na podstawie umów międzynarodowych zawartych przez Polskę z państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej 358
3. Wnioski 365
Rozdział VII Unijna „zewnętrzna” koordynacja emerytur i rent na podstawie umów międzynarodowych mieszanych Unii Europejskiej 369
Rozdział VIII Wzajemne oddziaływanie między unijną a międzynarodową koordynacją emerytur i rent 383
1. Wprowadzenie 383
2. Rozporządzenie nr 883/2004 i rozporządzenie nr 1408/71 a umowy międzynarodowe dotyczące koordynacji emerytur i rent zawarte przez Polskę z państwami członkowskimi 389
2.1. Zasada pierwszeństwa stosowania rozporządzeń nr 883/2004 i nr 1408/71 przed umowami międzynarodowymi dotyczącymi koordynacji emerytur i rent zawartymi między państwami członkowskimi 389
2.2. Wyjątki od zasady pierwszeństwa stosowania rozporządzeń nr 883/2004 i nr 1408/71 przed umowami międzynarodowymi dotyczącymi koordynacji emerytur i rent zawartymi między państwami członkowskimi 400
3. Rozporządzenia nr 883/2004 i nr 1408/71 a umowy międzynarodowe dotyczące koordynacji emerytur i rent zawarte przez Polskę z państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej 427
4. Umowy międzynarodowe mieszane Unii Europejskiej a zawarte przez Polskę dwustronne umowy międzynarodowe dotyczące koordynacji emerytur i rent 437
5. Wnioski 440
Podsumowanie 445
Wykaz źródeł 469