Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Modele prokonkurencyjnych rozwiązań prawnych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych
Modele prokonkurencyjnych rozwiązań prawnych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych
Do koszyka
56,05 zł
Publikacja podejmuje problematykę rozwiązań prawnych mających na celu zapewnienie konkurencji w zakresie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu pasażerskich przewozów kolejowych. Tematyka ta ma szczególne znaczenie bowiem usługi pasażerskiego transportu kolejowego zaspokajają elementarne potrzeby społeczne związane z przemieszczaniem się (dojazdem do miejsc pracy, edukacji, wypoczynku, itp.). Analiza tytułowego zagadnienia została podjęta w sposób pionierski w literaturze polskiej. Oryginalne założenie autora polega na stwierdzeniu, że w oparciu o jeden z dwóch determinantów warunkujących występowanie konkurencji w pasażerskich przewozach kolejowych, tj. determinant dostępu do rynku oraz determinant nierentowności znacznej części przewozów, możliwe jest wyróżnienie dwóch zasadniczych modeli prokonkurencyjnych rozwiązań prawnych dotyczących pasażerskich przewozów kolejowych – modelu konkurencji na rynku oraz modelu konkurencji o rynek. Model konkurencji na rynku obejmuje rozwiązania prawne polegające na wprowadzeniu konkurencji pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami kolejowymi w zakresie świadczonych usług przewozowych. Opiera się on na zapewnieniu równego i niedyskryminacyjnego dostępu do infrastruktury wszystkim przedsiębiorstwom kolejowym zainteresowanym świadczeniem usług przewozowych. Model konkurencji o rynek polega na powierzaniu świadczenia usług przewozowych w drodze konkurencyjnych i niedyskryminacyjnych procedur przetargowych. W tym przypadku konkurencja pojawia się w momencie wyboru przedsiębiorstw świadczących usługi przewozowe, lecz nie występuje na etapie ich świadczenia.

W książce zostały przybliżone prokonkurencyjne rozwiązania dotyczące rynku pasażerskich przewozów kolejowych stosowane w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Wybór tych państw nie był przypadkowy. Państwa te są powszechnie stawiane za przykład skutecznego zastosowania rozwiązań służących stworzeniu konkurencji w pasażerskim transporcie kolejowym. Jednocześnie w państwach tych zastosowano oryginalne rozwiązania. Regulacje brytyjskie i niemieckie doskonale obrazują możliwość zastosowania różnych rozwiązań służących osiągnięciu tego samego celu. A zatem są idealne do przedstawienia funkcjonowania prokonkurencyjnych rozwiązań dotyczących rynku pasażerskich przewozów kolejowych z punktu widzenia wyróżnionych w książce modeli. Oprócz analizy modeli konkurencji w sektorze pasażerskiego transportu kolejowego, tj. modelu konkurencji na rynku i modelu konkurencji o rynek, autor szeroko omówił zagadnienie finansowania usług przewozowych, wyjaśniając, kiedy rekompensata z tytułu świadczenia usług przewozowych w pasażerskim transporcie kolejowym stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz kiedy można uznać, że pomoc ta jest zgodna z rynkiem wewnętrznym.

Książka nagrodzona wyróżnieniem w konkursie organizowanym przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych - Nagrody CARS 2015.
Ilość stron 448 stron
Wydawnictwo Instytut Wydawniczy EuroPrawo
ISBN 978-83-7627-110-1
Data publikacji 2013-11-09
Język polski
Spis treści 5
Wykaz akronimów 11
Wstęp 13
Rozdział I Zagadnienia wprowadzające 17
1. Cel i metoda badawcza 17
2. Pojęcie konkurencji 24
3. Modele konkurencji wyróżnione ze względu na determinant dostępu do rynku 38
Rozdział II Rozwiązania stosowane w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej 45
1. Organizacja i finansowanie pasażerskich przewozów kolejowych w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 45
2. Organizacja i finansowanie pasażerskich przewozów kolejowych w Republice Federalnej Niemiec 65
Rozdział III Konkurencja na rynku pasażerskich przewozów kolejowych 81
1. Umożliwienie konkurencji na rynku świadczenia usług transportu kolejowego. Przedsiębiorstwa pionowo zintegrowane i monopol naturalny 81
2. Rozdzielenie działalności polegającej na zarządzaniu infrastrukturą kolejową i świadczeniu usług przewozowych (unbundling) 91
2.1. Rodzaje unbundlingu 91
2.2. Modele unbundlingu występujące w Europie 95
2.3. Unbundling w prawie Unii Europejskiej 97
2.4. Unbundling w prawie polskim 105
2.4.1. Zapewnienie niezależności personalno-decyzyjnej PKP PLK S.A. (unbundling funkcjonalny) 114
2.4.2. Przejęcie własności PKP PLK S.A. przez Skarb Państwa (unbundling własnościowy) 116
2.4.3. PKP PLK S.A. jako podmiot administrujący 118
3. Dostęp przewoźników do infrastruktury kolejowej 121
3.1. Pojęcie infrastruktury kolejowej 121
3.2. Dostęp do infrastruktury kolejowej w przepisach prawa UE 123
3.2.1. Dostęp do infrastruktury w celu świadczenia międzynarodowych przewozów kolejowych w przepisach prawa Unii Europejskiej 131
3.3. Dostęp do infrastruktury kolejowej w przepisach prawa polskiego 145
3.3.1. Okres przejściowy 157
3.3.2. Dostęp do infrastruktury w celu świadczenia międzynarodowych przewozów kolejowych w przepisach prawa polskiego 163
3.3.3. Dostęp do infrastruktury dla przewoźnika świadczącego usługi publiczne 168
3.3.4. Otwarty dostęp 175
3.3.5. Dostęp do infrastruktury w celu świadczenia przewozów okazjonalnych 195
Rozdział IV Konkurencja o rynek pasażerskich przewozów kolejowych 199
1. Rozwiązania z zakresu konkurencji o rynek na poziomie prawa UE 199
2. Rozporządzenie nr 1370/2007 203
2.1. Zakres zastosowania rozporządzenia nr 1370/2007 203
2.2. Zasady powierzania umów o świadczenie usług publicznych 209
2.3. Stosunek pomiędzy dyrektywami zamówieniowymi i rozporządzeniem nr 1370/2007 214
2.4. Sposoby wyboru podmiotu świadczącego usługi publiczne w rozporządzeniu nr 1370/2007 221
2.5. Zasady powierzania umów o świadczenie usług publicznych w rozporządzeniu nr 1370/2007 224
2.5.1. Wybór podmiotu świadczącego usługi w drodze procedury przetargowej 224
2.5.2. Powierzenie świadczenia usług podmiotowi wewnętrznemu 229
2.5.2.1. Kształtowanie się pojęcia podmiotu wewnętrznego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości 230
2.5.2.2. Podmiot wewnętrzny w rozporządzeniu nr 1370/2007 242
2.5.3. Inne przypadki, w których możliwe jest bezpośrednie powierzenie umowy o świadczenie usług publicznych 250
2.5.4. Okres przejściowy 260
2.5.5. Środki odwoławcze 264
3. Rozwiązania z zakresu konkurencji o rynek na poziomie prawa polskiego 267
4. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 268
4.1. Samodzielne świadczenie usług przez organizatora 269
4.2. Powierzenie umowy o świadczenie usług publicznych 273
4.2.1. Powierzenie umowy o świadczenie usług publicznych przyjmującej formę koncesji na usługi 275
4.2.2. Bezpośrednie powierzenie umowy o świadczenie usług publicznych podmiotowi wewnętrznemu 282
4.2.3. Bezpośrednie powierzenie umowy o świadczenie usług publicznych o niewielkim zakresie oraz w ramach środków nadzwyczajnych 286
4.2.4. Bezpośrednie powierzenie umowy o świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym 290
4.2.5. Przepisy szczególne dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia 292
4.2.6. Obowiązki publikacyjne 298
4.2.7. Kontrola decyzji organizatorów dotyczących powierzania umów o świadczenie usług publicznych 301
Rozdział V Finansowanie usług publicznych. Rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych a zakaz udzielania pomocy publicznej, o którym mowa w art. 107 ust. 1 TFUE 305
1. Występowanie pomocy publicznej w finansowaniu usług publicznych – pojęcie pomocy publicznej. Modele finansowania usług publicznych 305
2. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Altmark 311
2.1. Praktyka orzecznicza Trybunału Sprawiedliwości poprzedzająca orzeczenie w sprawie Altmark 312
2.2. Mechanizm oceny rekompensat pod kątem przepisów o pomocy publicznej określony w orzeczeniu w sprawie Altmark 317
2.3. Pierwsze kryterium orzeczenia w sprawie Altmark 320
2.4. Drugie kryterium orzeczenia w sprawie Altmark – parametry obliczenia rekompensaty 326
2.5. Trzecie kryterium orzeczenia w sprawie Altmark – określenie wysokości rekompensaty 338
2.6. Pierwsza część czwartego kryterium orzeczenia w sprawie Altmark – wybór przedsiębiorstwa świadczącego usługi w drodze procedury udzielania zamówień publicznych, gwarantującej wybór podmiotu zdolnego do świadczenia usług po najniższym koszcie dla społeczeństwa 355
2.7. Druga część czwartego kryterium orzeczenia w sprawie Altmark – określenie wysokości rekompensaty w oparciu o analizę kosztów typowego, dobrze zarządzanego przedsiębiorstwa, dysponującego odpowiednimi środkami transportu 367
3. Rekompensata jako pomoc publiczna zgodna z rynkiem wewnętrznym na mocy art. 93 TFUE oraz rozporządzenia nr 1370/2007 382
3.1. Artykuł 93 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 382
3.2. Rozporządzenie nr 1370/2007 387
3.2.1. Określenie wielkości rekompensaty 387
3.2.2. Obowiązek prowadzenia rozdzielnej rachunkowości 400
3.2.3. Wyłączenie rekompensat zgodnych z rozporządzeniem nr 1370/2007 spod obowiązku notyfikacji Komisji Europejskiej 404
3.2.4. Pomoc publiczna w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych a przepisy prawa polskiego 407
4. Zakończenie i wnioski 413
Bibliografia 419
Indeks 445