Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Ochrona środowiska w systemie prawnym Światowej Organizacji Handlu
Ochrona środowiska w systemie prawnym Światowej Organizacji Handlu
Do koszyka
49,50 zł
GATTzilla polująca na Flippera - tak jeszcze niedawno organizacje pozarządowe mówiły o GATT i WTO. Powszechne było przekonanie, że podmioty te są przeciwne ochronie środowiska. Czy jednak faktycznie tak jest? Czy występuje konflikt między międzynarodowym prawem środowiska i prawem WTO? W jaki sposób prawo WTO odnosi się do regulacji ochrony środowiska w prawie krajowym państw członkowskich? Czy można chronić środowisko przy pomocy regulacji handlowych?

Książka jest próbą udzielenia odpowiedzi na te pytania. Autorka stawia tezę, że pomimo braku w systemie prawnym WTO przepisów bezpośrednio regulujących ochronę środowiska, jest jednak zapewniona realizacja minimalnych standardów ochrony środowiska. Analizuje także ograniczenia w handlu towarami nie ze względu na rodzaj restrykcji, ale ze względu na rodzaj towarów dowodząc, że to właśnie determinuje zgodność lub niezgodność regulacji środowiskowych z prawem WTO.

Opracowanie zawiera analizę orzecznictwa Paneli GATT i Organu Rozstrzygania Sporów WTO w sprawach dotyczących ochrony środowiska, z uwzględnieniem najnowszych orzeczeń. Omówiony został także stan negocjacji toczącej się rundy z Doha w sprawach dotyczących środowiska. W publikacji zawarto także analizę zgodności z prawem WTO głównych konwencji środowiskowych zawierających postanowienia handlowe. W książce zastosowano zarówno narzędzia prawnicze, jak i ekonomiczne, co czyni ją interesującą dla wszystkich zajmujących się międzynarodową ochroną środowiska lub handlem międzynarodowym.

Książka podejmuje następujące zagadnienia:

Podstawy ochrony środowiska w systemie prawnym Światowej Organizacji Handlu, a w nim między innymi: Podstawy aksjologiczne, Pojęcie ochrony środowiska, Powstanie i cele Światowej Organizacji Handlu, GATT wobec kwestii poruszanych podczas Konferencji w Sztokholmie, GATT wobec kwestii poruszanych podczas konferencji w Rio de Janeiro, Problemy ochrony środowiska w reformie GATT i powstaniu WTO, Prawo środowiska w tzw. Rundzie z Doha, organy WTO zajmujące się ochroną środowiska, Postanowienia GATT dotyczące środowiska, Artykuł XX GATT jako podstawa prawna wyłączeń ze względu na ochronę środowiska - interpretacja

Handel towarami zwyczajnymi, a w nim między innymi: Pojęcie towarów zwyczajnych, Konflikt norm w przypadku regulacji dotyczących towarów zwyczajnych, Rola państw i instytucji międzynarodowych w tworzeniu i implementowaniu standardów związanych z ochroną środowiskaHandel towarami prośrodowiskowymi, a w nim między innymi: Kategoria towarów prośrodowiskowych, Towary podobne do towarów prośrodowiskowych, Propozycje działań wspierających handel towarami prośrodowiskowymi, Zgeneralizowany system preferencji jako mechanizm wsparcia handlu towarami prośrodowiskowymi

Handel organizmami modyfikowanymi genetycznie, a w nim między innymi: Podstawy regulacji dotyczących organizmów modyfikowanych genetycznie, Pojęcie i specyfika organizmów modyfikowanych genetycznie, Ustanowienie Panelu WTO w sprawie regulacji dotyczących organizmów modyfikowanych genetycznie, Podstawy prawne handlu organizmów modyfikowanych genetycznie, Prawo międzynarodowe dotyczące organizmów modyfikowanych genetycznie, Prawo europejskie i amerykańskie dotyczące GMO, Prawo WTO dotyczące GMO, Wybór właściwych przepisów WTO regulujących handel GMO, Zgodność zastosowania zasady przezorności do handlu GMO z prawem WTO, Zgodność z prawem WTO procedury dopuszczania GMO do rynku

Handel towarami szczególnie wrażliwymi, a w nim między innymi: Regulacje prawnomiędzynarodowe dotyczące podstawowych grup towarów szczególnie wrażliwych, Prawo międzynarodowe dotyczące handlu zagrożonymi gatunkami zwierząt i roślin, Prawo międzynarodowe dotyczące handlu odpadami, Prawo dotyczące handlu chemikaliami, Normy WTO dotyczące towarów szczególnie wrażliwych, Zgodność przepisów konwencji międzynarodowych regulujących handel towarami szczególnie wrażliwymi z prawem WTO, Możliwość zastosowania istniejących wyjątków z artykułu XX GATT lub innych porozumień WTO do ograniczeń w handlu towarami szczególnie wrażliwymi
Ilość stron 280 stron
Wydawnictwo Instytut Wydawniczy EuroPrawo
ISBN 978-83-7627-116-3
Data publikacji 2012-11-06
Język polski
Spis treści 5
Wykaz akronimów 9
Wykaz skrótów orzeczeń 11
Wstęp 15
Rozdział 1 Podstawy ochrony środowiska w systemie prawnym Światowej Organizacji Handlu 19
1.1. Podstawy aksjologiczne 19
1.1.1. Pojęcie ochrony środowiska 19
1.1.2. Powstanie i cele Światowej Organizacji Handlu 22
1.1.3. Projekt stworzenia Międzynarodowej Organizacji Handlu 24
1.1.4. GATT wobec kwestii poruszanych podczas Konferencji w Sztokholmie 27
1.1.5. GATT wobec kwestii poruszanych podczas konferencji w Rio de Janeiro 30
1.1.6. Problemy ochrony środowiska w reformie GATT i powstaniu WTO 34
1.1.7. Prawo środowiska w tzw. Rundzie z Doha 37
1.2. Podstawy instytucjonalne 39
1.2.1. Grupa ds. środków ochrony środowiska i handlu międzynarodowego 39
1.2.2. Komitet ds. handlu i środowiska 42
1.2.3. Inne organy WTO zajmujące się ochroną środowiska 44
1.3. Postanowienia GATT dotyczące środowiska 47
1.3.1. Artykuł XX GATT jako podstawa prawna wyłączeń ze względu na ochronę środowiska 47
1.3.2. Interpretacja artykułu XX(b) 50
1.3.3. Interpretacja artykułu XX(g) 58
1.3.4. Interpretacja chapeau artykułu XX. 62
1.3.5. Postanowienia porozumień dotyczących handlu towarami, które mogą być wykorzystywane w celu wprowadzania środków ochrony środowiska 65
1.4. Podsumowanie 67
Rozdział 2 Handel towarami zwyczajnymi 71
2.1. Pojęcie towarów zwyczajnych 71
2.2. Konflikt norm w przypadku regulacji dotyczących towarów zwyczajnych 73
2.3. Rola państw i instytucji międzynarodowych w tworzeniu i implementowaniu standardów związanych z ochroną środowiska 77
2.3.1. Korporacje transnarodowe 77
2.3.2. Organizacje pozarządowe 85
2.3.3. Państwa członkowskie Światowej Organizacji Handlu 89
2.3.4. Regionalne organizacje integracyjne 93
2.3.5. Powszechne organizacje międzyrządowe 99
2.3.6. Powiązania międzyinstytucjonalne 104
2.4. Wymogi dotyczące ochrony środowiska 107
2.4.1 Produkt i metody produkcji 107
2.4.2. Opakowania 114
2.4.3. „Ekoetykiety” 115
2.4.4. Ekonomiczne bodźce ochrony środowiska 121
2.5. Podsumowanie 126
Rozdział 3 Handel towarami prośrodowiskowymi 129
3.1. Pojęcie towarów prośrodowiskowych 129
3.1.1. Kategoria towarów prośrodowiskowych 129
3.1.2. Prace Sesji specjalnych Komitetu ds. handlu i środowiska 134
3.1.3. Towary podobne do towarów prośrodowiskowych 138
3.2. Propozycje działań wspierających handel towarami prośrodowiskowymi 143
3.2.1. Tradycyjne metody redukcji barier w handlu 143
3.2.2. Zgeneralizowany system preferencji jako mechanizm wsparcia handlu towarami prośrodowiskowymi 147
3.2.3. Subsydia jako mechanizm wsparcia handlu towarami prośrodowiskowymi 154
3.3. Pozytywne oddziaływanie liberalizacji handlu na ochronę środowiska – studium przypadków 159
3.3.1. Rybołówstwo 159
3.3.2. Rolnictwo 164
3.4. Podsumowanie 168
Rozdział 4 Handel organizmami modyfikowanymi genetycznie 171
4.1. Podstawy regulacji dotyczących organizmów modyfikowanych genetycznie 171
4.1.1. Pojęcie i specyfika organizmów modyfikowanych genetycznie 171
4.1.2. Ustanowienie Panelu WTO w sprawie regulacji dotyczących organizmów modyfikowanych genetycznie 175
4.2. Podstawy prawne handlu organizmów modyfikowanych genetycznie 177
4.2.1. Prawo międzynarodowe dotyczące organizmów modyfikowanych genetycznie 177
4.2.2. Prawo europejskie i amerykańskie dotyczące GMO 182
4.3. Prawo WTO dotyczące GMO 186
4.3.1. Wybór właściwych przepisów WTO regulujących handel GMO 186
4.3.2. Zgodność zastosowania zasady przezorności do handlu GMO z prawem WTO 190
4.3.3. Zgodność z prawem WTO procedury dopuszczania GMO do rynku 194
4.3.4. Podobieństwo roślin transgenicznych i ich konwencjonalnych odpowiedników w świetle prawa WTO 197
4.3.5. Zgodność etykietowania GMO z prawem WTO 199
4.4. Podsumowanie 202
Rozdział 5 Handel towarami szczególnie wrażliwymi 205
5.1. Pojęcie towarów szczególnie wrażliwych 205
5.2. Regulacje prawnomiędzynarodowe dotyczące podstawowych grup towarów szczególnie wrażliwych 206
5.2.1. Prawo międzynarodowe dotyczące handlu zagrożonymi gatunkami zwierząt i roślin 206
5.2.2. Prawo międzynarodowe dotyczące handlu odpadami 211
5.2.3. Prawo dotyczące handlu chemikaliami 216
5.3. Normy WTO dotyczące towarów szczególnie wrażliwych 222
5.3.1. Zgodność przepisów konwencji międzynarodowych regulujących handel towarami szczególnie wrażliwymi z prawem WTO 222
5.3.2. Prace Sesji specjalnych Komitetu ds. handlu i środowiska dotyczące wielostronnych konwencji środowiskowych 223
5.3.3. Możliwość zastosowania istniejących wyjątków z artykułu XX GATT lub innych porozumień WTO do ograniczeń w handlu towarami szczególnie wrażliwymi 227
5.3.4. Propozycje zmian w artykułu XX GATT w związku z handlem towarami szczególnie wrażliwymi 232
5.3.5. Propozycje zmian w porozumieniach WTO w związku z handlem towarami szczególnie wrażliwymi 237
5.3.6. Alternatywne sposoby rozwiązania sporu między porozumieniami środowiskowymi a porozumieniami WTO 242
5.4. Podsumowanie 245
Wnioski końcowe 247
Bibliografia 253
Wydawnictwa zwarte 253
Artykuły 258
Porozumienia GATT/WTO 267
Konwencje międzynarodowe 268
Orzeczenia GATT/WTO 269
Inne orzeczenia 272
Dokumenty GATT/WTO: 272
Inne dokumenty 276
Strony internetowe 279