Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Polityka zagraniczna Unii Europejskiej. Prawo i praktyka
Polityka zagraniczna Unii Europejskiej. Prawo i praktyka
Do koszyka
55,00 zł
Publikacja dotyczy szeroko rozumianej polityki zagranicznej Unii Europejskiej, obejmującej trzy główne obszary relacji z innymi podmiotami prawa międzynarodowego: stosunki handlowe, współpracę z państwami słabo rozwiniętymi oraz politykę zagraniczną i bezpieczeństwa. Autorzy i autorki, reprezentujący różne dyscypliny naukowe, podejmują próbę zdefiniowania niejednoznacznej tytułowej kategorii pojęciowej, włączając w zakres analizy wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony, współpracę na rzecz rozwoju, relacje transatlantyckie czy zewnętrzny aspekt polityki energetycznej.

Niniejsza książka porusza najbardziej aktualne zagadnienia, prezentowane zarówno w ujęciu naukowym, dydaktycznym, jak i popularyzującym wiedzę i wypełnia tym samym istotną lukę na polskim rynku wydawniczym. Kierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców zainteresowanych poruszaną problematyką.
Ilość stron 266 stron
Wydawnictwo Instytut Wydawniczy EuroPrawo
ISBN 978-83-7627-136-1
Data publikacji 2016-09-30
Język polski
Spis treści 7
Od redaktorów 11
Rozdział 1. Instytucjonalizacja, integracja, uwspólnotowienie? Geneza i rozwój polityki zagranicznej Unii Europejskiej (Janusz Justyński, Paulina Justyńska) 15
1. Wprowadzenie 16
2. Od idei do fiaska. Integracja i instytucjonalizacja współpracy politycznej i obronnej: Unia Zachodnia, Unia Zachodnioeuropejska, NATO, Europejska Wspólnota Obronna i Europejska Wspólnota Polityczna 18
2.1. Unia Zachodnia i Unia Zachodnioeuropejska 19
2.2. NATO 22
2.3. Europejska Wspólnota Obronna 23
2.4. Europejska Wspólnota Polityczna 26
2.5. Ustanowienie i ewolucja Europejskiej Współpracy Politycznej 28
3. Kształtowanie traktatowych podstaw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Od Jednolitego aktu europejskiego do Traktatu z Lizbony 41
4. Zakończenie 51
Rozdział 2. Aksjologia polityki zagranicznej UE. Unia Europejska jako aktor globalny? (Zdzisław Brodecki) 53
1. Założenia metodologiczne 54
2. Europa w czasie i przestrzeni 58
3. Porządek bez prawa 61
4. Brak prezbiterium 63
5. Świat bez granic 67
6. Konflikty międzynarodowe 69
7. Spojrzenie w przyszłość 71
Rozdział 3. Polityka zagraniczna Unii Europejskiej a kompetencje państw członkowskich (Krzysztof Wójtowicz) 73
1. Uwagi wstępne 73
2. Status kompetencyjny państw członkowskich wobec WPZiB 75
3. Uwagi końcowe 85
Rozdział 4. System instytucjonalny WPZiB – międzyrządowość w służbie Unii Europejskiej? (Justyna Maliszewska-Nienartowicz) 87
1. Wprowadzenie 88
2. Instytucje i organy Unii Europejskiej 90
2.1. Rada Europejska i jej przewodniczący 90
2.2. Rada 94
2.3. Komisja Europejska 97
2.4. Parlament Europejski 98
3. Organy sui generis 100
3.1. Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 100
3.2. Europejska Służba Działań Zewnętrznych 104
3.3. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa 108
4. Wybrane organy funkcjonujące w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 109
5. Wnioski 111
Rozdział 5. System prawny WPZiB – wspólnotowość tylko w nazwie? (Artur Szmigielski) 113
1. Specyfika systemu prawnego WPZiB Unii Europejskiej 114
2. Wspólnotowość tylko w nazwie? WPZiB i jedność systemu prawnego UE 116
3. Mechanizm podejmowania decyzji 119
4. Instrumenty WPZiB 122
4.1. Ogólne wytyczne oraz strategiczne interesy i cele 124
4.2. Stanowiska i działania 126
5. Konkluzje 129
Rozdział 6. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony. Militarne aspiracje, cywilna tożsamość? (Aleksandra Szczerba-Zawada) 131
1. Wstęp 132
2. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony w ujęciu formalnoprawnym 133
2.1. Misje reagowania kryzysowego 135
2.2. Stała współpraca strukturalna 135
2.3. Klauzula sojusznicza i klauzula solidarności 137
3. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony w praktyce 138
3.1. Zdolności wojskowe Unii Europejskiej 139
3.2. Zdolności cywilne Unii Europejskiej 141
4. Wyzwanie WPBiO: wojskowe ambicje, cywilna tożsamość 143
5. Zakończenie 145
Rozdział 7. Współpraca na rzecz rozwoju oraz współpraca gospodarcza, finansowa i techniczna z państwami trzecimi (Marcin Kałduński) 149
1. Wstęp 149
2. Współpraca na rzecz rozwoju 151
2.1. Regulacja unijna 151
2.2. Środki jednostronne Unii Europejskiej 156
2.3. Umowy międzynarodowe w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju 160
3. Współpraca gospodarcza, finansowa i techniczna z państwami trzecimi 163
3.1. Regulacja unijna 163
3.2. Działalność Unii 167
4. Zakończenie 168
Rozdział 8. Transatlantycki wymiar wspólnej polityki handlowej. Unia Europejska i USA – gospodarcze partnerstwo i rywalizacja (Ewa Latoszek, Agnieszka Kłos) 169
1. Wstęp 170
2. Relacje gospodarcze Stanów Zjednoczonych z resztą świata na mocy zawartych umów o wolnym handlu 171
3. Instytucjonalizacja stosunków między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską 174
4. Wątpliwości związane z negocjacjami umowy o Transatlantyckim Partnerstwie Handlowo-Inwestycyjnym z perspektywy Unii Europejskiej 179
5. Zakończenie 191
Rozdział 9. Unia Europejska a inne organizacje międzynarodowe (Oksana Cabaj) 193
1. Wprowadzenie 194
2. Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa 196
3. Członkostwo Unii Europejskiej w Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa oraz Światowej Organizacji Handlu 198
4. Jaki status Unii Europejskiej w Radzie Europy? 203
5. Wnioski 205
Rozdział 10. Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. O zewnętrznym wymiarze polityk wewnętrznych Unii Europejskiej (Krzysztof Jerzy Gruszczyński) 209
1. Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej 214
2. Podstawy prawne bezpieczeństwa energetycznego w UE 220
3. Działania legislacyjne Komisji Europejskiej 231
4. Zakończenie 237
Rozdział 11. System bezpieczeństwa zbiorowego wobec wyzwań dla Unii Europejskiej i jej polityk (Katarzyna Żukrowska) 241
1. Zagrożenia nowego i starego typu 242
2. System bezpieczeństwa – próba jego charakterystyki 249
3. Podjęte działania 255
3.3. Próby usprawnienia systemu 255
3.2. Ocena skuteczności 257
4. Zakończenie, czyli próba oceny 264