Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Pozycja ustrojowa Rady Europejskiej w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej
Pozycja ustrojowa Rady Europejskiej w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej
Do koszyka
41,65 zł
Publikacja stanowi pierwszą na polskim rynku wydawniczym próbę kompleksowego ukazania pozycji ustrojowej Rady Europejskiej w unijnym systemie instytucjonalnym. Struktura monografii odzwierciedla kluczowe determinanty pozycji ustrojowej Rady Europejskiej. Punktem wyjścia rozważań jest analiza przyczyn, które legły u podstaw instytucjonalizacji spotkań unijnych przywódców, główną osnową wpływ szeroko rozumianej struktury organizacyjnej Rady Europejskiej oraz rodzaju i charakteru pełnionych przez nią funkcji na jej pozycję ustrojową, natomiast punktem kulminacyjnym próba osadzenia Rady Europejskiej w systemie władzy UE.

Zaprezentowane w monografii podejście, akcentujące sprzężenie procesu osiągania coraz silniejszej pozycji ustrojowej przez Radę Europejską z budowaniem coraz dojrzalszej formuły integracyjnej oraz uwzględniające funkcjonalno-strukturalne więzy między RE a pozostałymi unijnymi instytucjami wyposażonymi we władcze kompetencje, czynić powinno publikację interesującą dla wszystkich tych, którzy zajmują się prawnymi, politycznymi czy historycznymi aspektami europejskiej integracji. Recenzowana monografia stanowi innowacyjne rozwiązanie aktualnego problemu badawczego, jakim jest pozycja ustrojowa Rady Europejskiej. Autorka podejmuje ze wszech miar udaną próbę ustalenia miejsca Rady w strukturze organizacyjnej Unii, a efekt tego ambitnego przedsięwzięcia stanowi istotny wkład w rozwój stosownej dyscypliny naukowej w wymiarze europejskim. Status prawny tytułowej instytucji, pomimo jej znaczenia dla przebiegu procesów integracyjnych, przez szereg lat nie znajdował bowiem właściwego odzwierciedlenia ani w prawnie wiążących instrumentach, ani w doktrynalnych rozważaniach na temat systemu instytucjonalnego UE. Recenzowana monografia wypełnia zatem istotną lukę badawczą, stanowiąc novum w polskiej nauce prawa, w odniesieniu do badań zagranicznych natomiast próbę uaktualnienia i osadzenia w normatywnej perspektywie niedocenianego dotąd zagadnienia. Prof. dr hab. Jan Galster, fragment recenzji
Ilość stron 248 stron
Wydawnictwo Instytut Wydawniczy EuroPrawo
ISBN 978-83-7627-109-5
Data publikacji 2013-10-16
Język polski
Spis treści 5
Wykaz akronimów 9
Wstęp 13
Przedmiot i cel monografii 14
Struktura monografii 17
Zastosowana metodologia 19
Podziękowania 20
Rozdział 1 Geneza Rady Europejskiej 21
1.1. Uwagi wstępne 21
1.2. Proces instytucjonalizacji Rady Europejskiej 24
1.2.1. Europejska Unia Polityczna 24
1.2.2. Europejska Wspólnota Polityczna 25
1.2.3. Plan Foucheta 28
1.2.4. Szczyty ad hoc 33
1.2.4.1. Paryż, luty 1961 r. 33
1.2.4.2. Bonn, lipiec 1961 r. 35
1.2.4.3. Rzym, maj 1967 r. 36
1.2.4.4. Haga, grudzień 1969 r. 37
1.2.4.5. Paryż, październik 1972 r. 40
1.2.4.6. Kopenhaga, grudzień 1973 r. 44
1.2.4.7. Paryż, grudzień 1974 r. 48
1.3. Jurydyzacja Rady Europejskiej: od Jednolitego Aktu Europejskiego do Traktatu z Lizbony 53
1.4. Przyczyny instytucjonalizacji Rady Europejskiej 59
1.4.1. Przyczyny wewnątrzwspólnotowe 59
1.4.1.1. Spór o charakter integracji – model ponadnarodowy czy metoda międzyrządowa 59
1.4.1.2. Niewydolność systemu instytucjonalnego Wspólnot Europejskich 65
1.4.2. Przyczyny wewnątrzpaństwowe 73
1.4.3. Przyczyny międzynarodowe 78
1.5. Uwagi końcowe 82
Rozdział 2 Wpływ organizacji wewnętrznej Rady Europejskiej na jej pozycję ustrojową 87
2.1. Uwagi wstępne 87
2.2. Skład Rady Europejskiej 88
2.2.1. Charakter i sposób wyłaniania Rady Europejskiej 89
2.2.2. Status uczestników prac Rady Europejskiej 91
2.2.3. Szefowie państw i rządów – trzon Rady Europejskiej 92
2.2.4. Przewodniczący Rady Europejskiej – primus inter pares czy nowy organ UE 95
2.2.4.1. Wybór i zakończenie kadencji przewodniczącego RE 97
2.2.4.2. Pozycja faktyczna i prawna przewodniczącego RE 99
2.3. Posiedzenia Rady Europejskiej 105
2.3.1. Rodzaje posiedzeń Rady Europejskiej 105
2.3.2. Miejsce posiedzeń Rady Europejskiej 109
2.3.3. Przygotowanie posiedzeń Rady Europejskiej 110
2.3.4. Przebieg posiedzeń Rady Europejskiej 114
2.4. Proces decyzyjny Rady Europejskiej 116
2.4.1. Podejmowanie decyzji przez Radę Europejską w drodze konsensusu 117
2.4.2. Konkluzje Rady Europejskiej 125
2.4.3. Podejmowanie decyzji przez Radę Europejską w drodze głosownia 128
2.4.4. Charakter aktów przyjmowanych przez Radę Europejską w drodze głosowania 131
2.4.5. Otwarta metoda koordynacji 135
2.5. Uwagi końcowe 136
Rozdział 3 Funkcje Rady Europejskiej 139
3.1. Uwagi wstępne 139
3.2. Funkcje Rady Europejskiej 142
3.2.1. Funkcja programowa (inicjatywna) 142
3.2.2. Funkcja ustrojodawcza 149
3.2.3. Funkcja interwenienta najwyższego szczebla 153
3.2.4. Funkcja regulacyjna 157
3.2.5. Funkcja kontrolna 160
3.2.6. Funkcja kreacyjna 163
3.2.7. Funkcja informacyjna 165
3.3. Rada Europejska a inne gremia z udziałem szefów państw i rządów państw członkowskich UE 166
3.3.1. Rada Europejska a Rada w składzie szefów państw lub rządów 167
3.3.2. Rada Europejska a rządy państw członkowskich per se 168
3.3.3. Rada Europejska a szczyty państw strefy euro 169
3.4. Uwagi końcowe 172
Rozdział 4 Rada Europejska jako ośrodek unijnego systemu władzy. Relacje międzyinstytucjonalne 175
4.1. Uwagi wstępne 175
4.2. Równowaga instytucjonalna unijnego systemu władzy 180
4.2.1. Funkcjonalny wymiar równowagi instytucjonalnej unijnego systemu władzy 184
4.2.1.1. Władza prawodawcza 184
4.2.1.2. Władza wykonawcza 191
4.2.2. Strukturalny wymiar równowagi instytucjonalnej unijnego systemu władzy 198
4.2.2.1. Uprawnienia kreacyjne legislatywy wobec egzekutywy 200
4.2.2.2. Uprawnienia kontrolne legislatywy wobec egzekutywy 202
4.3. Uwagi końcowe 206
Zakończenie 211
Bibliografia 221
Monografie, podręczniki, opracowania zbiorowe 221
Artykuły w czasopismach naukowych 231
Raporty 234
Encyklopedie, słowniki i leksykony 235
Prasa 235
Orzecznictwo 236
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 236
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego RP 237
Orzecznictwo Federalnego Trybunału Konstytucyjnego 237
Dokumenty Rady Europejskiej 237
Traktaty założycielskie i traktaty rewizyjne 240
Inne dokumenty i zbiory dokumentów 241
Źródła internetowe 245