Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Prawa społeczne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Prawa społeczne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Do koszyka
41,65 zł
W dobie globalizacji, na tle światowego kryzysu gospodarczego, rola praw społecznych nie powinna być lekceważona. Trwająca od wielu lat debata nad istotą, rozumieniem, konstytucjonalizacją i implementacją praw społecznych w prawie międzynarodowym znacząco się rozwija.Współcześnie, mimo podziału praw człowieka na prawa polityczne i obywatelskie, socjalne, gospodarcze i kulturalne oraz prawa solidarności przyjmuje się, że są one niepodzielne, wzajemnie powiązane oraz że realizacja jednych wywiera oczywisty wpływ na wykonywanie pozostałych.

Celem niniejszej publikacji jest omówienie wykładni Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r. z perspektywy zasady niepodzielności. W książce starano się zilustrować, w jaki sposób Europejski Trybunał Praw Człowieka udziela ochrony, na podstawie traktatu o prawach politycznych i obywatelskich, takim prawom społecznym, jak: prawu do pracy i prawom z nim związanym, prawu do ochrony zdrowia, prawu do mieszkania oraz prawu do nauki.
Ilość stron 270 stron
Wydawnictwo Instytut Wydawniczy EuroPrawo
ISBN 978-83-7627-115-6
Data publikacji 2013-10-23
Spis treści 5
Wykaz akronimów 9
Wprowadzenie 13
Część I. Konceptualizacja praw społecznych 21
Rozdział I. Fundamenty ochrony prawnej 23
1. Zasady Konwencji 23
2. Zasady orzecznictwa 35
3. Normatywna konstrukcja praw społecznych 45
3.1. Podmiot uprawniony 46
3.2. Podmiot zobowiązany 49
3.3. Przedmiot 52
3.4. Implementacja 56
Część II. Zakres praw społecznych 61
Rozdział II. Prawo do pracy i prawa związane z pracą 63
1. Prawa związane z zatrudnieniem 64
1.1. Wolność pracy 64
1.2. Ochrona dostępu do zatrudnienia 65
1.3. Zakaz niewolnictwa, poddaństwa i pracy przymusowej lub obowiązkowej 69
1.4. Prawo do ochrony zatrudnienia 75
2. Prawa derywatywne 80
2.1. Prawo do słusznej płacy 80
2.2. Prawo do zabezpieczenia społecznego 84
2.2.1. Prawo do zabezpieczenia społecznego a prawo do rzetelnego procesu sądowego 86
2.2.2. Prawo do zabezpieczenia społecznego a prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego 89
2.2.3. Prawo do zabezpieczenia społecznego a prawo do ochrony własności 91
2.2.3.1. Świadczenia z zabezpieczenia społecznego jako kategoria mienia 91
2.2.3.2. Zakaz dyskryminacji w korzystaniu ze świadczeń z zabezpieczenia społecznego jako kategorii mienia 95
2.2.3.3. Ingerencja w korzystanie ze świadczeń z zabezpieczenia społecznego jako kategorii mienia 97
3. Prawa instrumentalne 100
3.1. Wolność wyrażania opinii 101
3.2. Wolność zgromadzania się 104
3.3. Wolność zrzeszania się 106
3.4. Wolność związkowa 109
Rozdział III. Prawo do ochrony zdrowia 115
1. Dopuszczalność ‘roszczenia’ o ochronę zdrowia 116
2. Pozbawienie wolności dla celów leczniczych 120
3. Ochrona zdrowia szczególnych kategorii osób 124
3.1. Dzieci 124
3.2. Więźniowie 127
4. Środowiskowy wymiar zdrowia 131
5. Prawo do informacji o stanie zdrowia 134
Rozdział IV. Prawo do mieszkania 141
1. Dopuszczalność ‘roszczenia’ o dostęp do mieszkania 142
2. Ochrona dostępu do mieszkania 145
2.1. Zakaz dyskryminacji 145
2.2. Ingerencja w celu wyrównywania nierówności społecznych 147
2.3. Przymusowe eksmisje – zasadność i zakres ingerencji 150
Rozdział V. Prawo do nauki 157
1. Dostęp do nauki 158
2. Poszanowanie przekonań religijnych i filozoficznych rodziców 162
Część III. Rozwój praw społecznych – próba syntezy 169
Rozdział VI. Implikacje rozwojowe praw społecznych 171
1. Ocena konceptualizacji praw społecznych 171
1.1. Model I ochrony materialnej 173
1.2. Model II ochrony przed dyskryminacją 179
1.3. Model III ochrony proceduralnej 181
2. Ocena dostępu do i korzystania z praw społecznych 187
2.1. Kompetencja ETPC 187
2.2. Warunki dopuszczalności skargi 194
2.3. Ocena środków naprawczych realizacji praw społecznych 200
2.3.1. Słuszne zadośćuczynienie 201
2.3.2. Środki indywidualne 202
2.3.3. Środki generalne 206
3. Ocena zasadności implementacji praw społecznych 209
3.1. Demokratyczna legitymacja 210
3.2. Elastyczność 216
3.3. Specjalizacja 220
3.4. Policentryzm 224
Bibliografia 231
Wykaz wykorzystanych dokumentów 231
Umowy międzynarodowe 231
Dokumenty organizacji międzynarodowych 232
Organizacja Narodów Zjednoczonych 232
Międzynarodowa Organizacja Pracy 232
Unia Europejska 232
Rada Europy 232
Organizacja Państw Amerykańskich 236
Spis orzeczeń 236
Orzecznictwo Europejskiej Komisji Praw Człowieka 236
Decyzje w sprawie dopuszczalności 236
Sprawozdania 239
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 240
Decyzje w sprawie dopuszczalności 240
Wyroki 242
Literatura 255
Summary 265