Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Prawo administracyjne Unii Europejskiej
Prawo administracyjne Unii Europejskiej
Do koszyka
45,50 zł
Monografia „Prawo administracyjne Unii Europejskiej” stanowić ma w zamyśle autorek i autorów, głos nauki i doktryny polskiej w dyskusji na temat złożoności systemu i prawa administracyjnego Unii Europejskiej i jego wpływu na krajowe porządki prawne. Trudno przesądzić czy struktura administracji i prawa administracyjnego UE, które w zależności od polityki i „momentu integracyjnego”, realizują zróżnicowany zakres zadań i funkcji, będzie ewoluować do szczególnych i oryginalnych rozwiązań, odpowiadających specyfice Unii Europejskiej, czy też podąży śladami rozwiązań krajowych lub międzynarodowych. Wyrażamy nadzieję, że problematyka, oddawanej do rąk Czytelnika książki, spotka się z zainteresowaniem szerokiego kręgu odbiorców – teoretyków prawa, studentów i wykładowców oraz praktyków, którzy mają do czynienia z prawem administracyjnym Unii Europejskiej.
Ilość stron 464 stron
Wydawnictwo Instytut Wydawniczy EuroPrawo
ISBN 978-83-7627-134-7
Data publikacji 2016-04-04
Język polski
Spis treści 7
Wprowadzenie 15
Część I. Prawo administracyjne i administracja publiczna – uwagi wprowadzające 19
Rozdział 1. Pojęcie prawa administracyjnego – europejskiego i unijnego (Lidia Klat-Wertelecka) 21
Rozdział 2. Europejskie prawo administracyjne a inne gałęzie prawa (Lidia Klat-Wertelecka) 31
Rozdział 3. Pojęcie i funkcje administracji publicznej (Jowanka Jakubek-Lalik) 43
3.1. Pojęcie administracji publicznej 45
3.2. Pojęcie funkcji administracji – sfer zarządzania publicznego 47
3.2.1. Sfera porządkowo-reglamentacyjna (policja administracyjna) 49
3.2.2. Administracja świadcząca 51
3.2.3. Administracja zarządzająca majątkiem publicznym 53
3.2.4. Zarządzanie rozwojem 54
3.3. Pozostałe funkcje administracji 58
3.4. Podsumowanie 59
Część II. Unijna przestrzeń administracyjna 61
Rozdział 1. Wprowadzenie do systemu instytucjonalnego unijnego prawa administracyjnego (Dobrochna Bach-Golecka) 63
1.1. Uwagi wprowadzające 64
1.2. Komisja Europejska jako instytucja unijnego systemu administracyjnego 66
Rozdział 2. Krajowa administracja publiczna w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej (Jowanka Jakubek-Lalik) 71
2.1. Konsekwencje członkostwa w Unii Europejskiej dla administracji krajowej 73
2.2. Krajowa administracja jako adresatka polityk Unii Europejskiej 76
2.3. Krajowa administracja jako uczestniczka unijnych procesów decyzyjnych 78
2.4. Współpraca administracji krajowej z podmiotami zewnętrznymi 81
2.5. Podsumowanie 82
Rozdział 3. Podział kompetencji Unii Europejskiej a implementacja prawa pochodnego (Jędrzej Maśnicki) 85
3.1. Podział kompetencji między Unię Europejską a państwa członkowskie 87
3.2. Klasyfikacja kompetencji Unii Europejskiej 90
3.3. Podział kompetencji a dzielone wykonywanie prawa Unii Europejskiej 95
3.4. Kryteria implementacji w świetle podziału kompetencji Unii Europejskiej 96
3.5. Zakończenie 100
Rozdział 4. Sieci administracyjne w Unii Europejskiej (Jerzy Supernat) 101
Rozdział 5. Wzajemna uznawalność aktów administracyjnych (Barbara Kowalczyk, Ewelina Tomczak) 113
Część III. Stanowienie i wykonywanie europejskiego prawa administracyjnego 123
Rozdział 1. Prawne formy działania w unijnym prawie administracyjnym (Barbara Kowalczyk) 125
1.1. Pojęcie i klasyfikacja prawnych form działania administracji unijnej 125
1.2. Jednostronne akty (czynności) generalne i abstrakcyjne 129
1.3. Jednostronne akty (czynności) indywidualne i konkretne 134
1.4. Porozumienia i umowy 137
1.5. Czynności faktyczne 142
Rozdział 2. Scentralizowane zarządzanie w integracji europejskiej (Dobrochna Bach-Golecka) 143
Rozdział 3. Zarządzanie dzielone (Dobrochna Bach-Golecka) 149
3.1. Procesy komitologiczne – działania na pograniczu ustawodawstwa i władzy wykonawczej (Robert Grzeszczak) 157
3.2. Agencje Unii Europejskiej (Marek Zieliński) 163
3.2.1. Pojęcie agencji unijnych i ich klasyfikacja 163
3.2.2. Agencje zdecentralizowane Unii Europejskiej 166
3.2.3. Agencje wykonawcze Unii Europejskiej 172
3.2.4. Podsumowanie 174
3.3. Współpraca instytucji Unii z partnerami społecznymi (Dobrochna Bach-Golecka) 175
Rozdział 4. Otwarta metoda koordynacji (Aleksandra Szczerba-Zawada) 181
4.1. Uwagi wprowadzające 181
4.2. Otwarta metoda koordynacji jako tryb decyzyjny Unii Europejskiej 183
4.2.1. Otwarta Metoda koordynacji w wybranych unijnych politykach 184
4.2.1.1. Polityka gospodarcza 184
4.2.1.2. Zatrudnienie 185
4.2.1.3. Polityka społeczna 186
4.3. Otwarta metoda koordynacji a system władzy Unii Europejskiej 188
Rozdział 5. Good governance – koncepcja dobrych rządów w Unii Europejskiej (Robert Grzeszczak) 191
5.1. Uwagi wprowadzające 192
5.2. Władza rządów 193
5.3. Koncepcja good governance 194
5.4. Koncepcja dobrych rządów w Unii Europejskiej i relewantne dokumenty unijne 197
5.5. Program poprawy stanowienia prawa Unii Europejskiej 199
Rozdział 6. Koncepcja wielopoziomowego rządzenia (Robert Grzeszczak) 201
Część IV. Zasady ogólne materialnego europejskiego prawa administracyjnego 205
Rozdział 1. Zasada rządów prawa (Aleksandra Szczerba-Zawada) 207
Rozdział 2. Zasada pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań (Łukasz Prus) 213
Rozdział 3. Prawo do dobrej administracji (Kamila Milecka) 221
3.1. Wprowadzenie 222
3.2. Proces kształtowania prawa do dobrej administracji w systemie prawnym Unii Europejskiej 223
3.3. Podstawa prawna 224
3.4. Status prawny 226
3.5. Zakres podmiotowy prawa do dobrej administracji 229
3.5.1. Podmioty uprawnione 229
3.5.2. Podmioty zobowiązane 230
3.6. Zakres przedmiotowy prawa do dobrej administracji 231
3.6.1. Prawo do bezstronnego rozpatrzenia sprawy 231
3.6.2. Prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy 232
3.6.3. Prawo rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie 234
3.6.4. Prawo do bycia wysłuchanym 235
3.6.5. Prawo dostępu do akt sprawy 235
3.6.6. Obowiązek uzasadnienia decyzji 237
3.6.7. Prawo zwracania się do instytucji i organów w jednym z języków traktatowych 238
Rozdział 4. Zasada pomocniczości (Magdalena Słok-Wódkowska) 241
Rozdział 5. Zasada proporcjonalności (Paweł Wajda) 249
Rozdział 6. Zasady bezpośredniego stosowania i skutku bezpośredniego, skutku pośredniego, oraz pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej (Robert Grzeszczak) 259
6.1. Uwagi wprowadzające – znaczenie zasad 259
6.2. Zasada bezpośredniego stosowania i skutku bezpośredniego prawa Unii Europejskiej 260
6.3. Zasada skutku pośredniego prawa Unii Europejskiej 263
6.4. Zasada pierwszeństwa 264
6.5. Zasada pierwszeństwa a zakres obowiązków organów administracyjnych 267
Część V. Zasady ogólne europejskiego prawa administracyjnego procesowego (Joanna Wegner-Kowalska) 271
1. Pojęcie europejskiego prawa administracyjnego procesowego 274
2. Ogólne zasady prawa w ujęciu teoretycznoprawnym 278
3. Katalog zasad ogólnych procesowego administracyjnego prawa europejskiego 280
3.1. Zasada praworządności formalnej (legalizmu) 281
3.2. Prawo do wysłuchania 282
3.3. Prawo do korzystania z pomocy pełnomocnika 284
3.4. Zasada bezstronności 287
3.5. Zasada dostępu do informacji urzędowej 288
3.6. Zasada rozpatrywania spraw przez administrację w rozsądnym terminie 289
3.7. Zasada uzasadnienia podjętego rozstrzygnięcia 290
3.8. Zasada pouczenia strony o przysługujących jej środkach zaskarżenia 292
3.9. Zasada równego traktowania (niedyskryminacji) 292
3.10. Zasada zaufania 295
Część VI. Europeizacja krajowego prawa administracyjnego 297
Rozdział 1. Pojęcie europeizacji prawa (Robert Grzeszczak) 299
Rozdział 2. Wpływ prawa Unii Europejskiej na materialne prawo administracyjne państw członkowskich (Przemysław Florjanowicz-Błachut) 305
2.1. Uwagi wstępne 307
2.2. Przykłady oddziaływania prawa Unii Europejskiej na krajowe materialne prawo administracyjne 313
2.2.1. Prawo celne 313
2.2.2. Prawo podatkowe 316
2.2.3. Prawo ochrony danych osobowych 320
2.2.4. Prawo ochrony środowiska 322
2.2.5. Inne dziedziny „zeuropeizowanego” materialnego prawa administracyjnego 328
2.3. Uwagi końcowe 331
Rozdział 3. Wpływ prawa Unii Europejskiej na proceduralne prawo administracyjne państw członkowskich 333
3.1. Autonomia proceduralna i instytucjonalna państw członkowskich a unijny standard postępowania administracyjnego (Michał Krajewski) 334
3.2. Wzruszanie ostatecznych decyzji administracyjnych niezgodnych z prawem Unii Europejskiej (Magdalena Gniadzik) 342
3.2.1. Wprowadzenie 342
3.2.2. Obowiązek wzruszenie decyzji wynikający z kryteriów równoważności i skuteczności 343
3.2.3. Mechanizm Kühne & Heitz 344
3.2.3.1. Posiadanie przez organ państwa członkowskiego kompetencji do ponownej weryfikacji ostatecznej decyzji administracyjnej 346
3.2.3.2. Decyzja stała się ostateczny w wyniku wyroku sądu krajowego orzekającego w ostatniej instancji 347
3.2.3.3. Naruszenie obowiązku skierowania pytania prejudycjalnego i w konsekwencji dokonanie błędnej wykładni prawa unijnego 348
3.2.3.4. Złożenie odpowiedniego wniosku przez stronę 348
3.2.4. Wzruszanie decyzji naruszających prawa podstawowe lub podstawowe swobody 349
3.2.5. Niestosowanie ostatecznych decyzji administracyjnych naruszających prawo Unii Europejskiej 351
Część VII. Stosowanie i kontrola wykonywania europejskiego prawa administracyjnego w krajowych porządkach prawnych 353
Rozdział 1. Stosowanie europejskiego prawa administracyjnego przez krajowe organy administracji publicznej i sądy administracyjne 355
1.1. Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez organy administracji publicznej (Artur Szmigielski) 357
1.1.1. Model administracji zdecentralizowanej 357
1.1.2. Wykonywanie a stosowanie prawa Unii 361
1.1.3. Efektywność jako zasada działania organów administracji publicznej 364
1.2. Skutki wadliwego stosowania prawa europejskiego przez krajowe organy administracyjne (Tomasz Klemt) 370
1.2.1. Rola sądu krajowego w wykonywaniu prawa Unii Europejskiej 372
1.2.2. Wpływ wadliwego stosowania prawa europejskiego na decyzje administracyjne 374
1.2.3. Wpływ wadliwego stosowania prawa europejskiego na orzeczenia sądów państw członkowskich 378
1.2.4. Odpowiedzialność odszkodowawcza wobec jednostek 381
Rozdział 2. Wykładnia prawa unijnego przez organy i sądy administracyjne (Jacek Jaśkiewicz) 385
2.1. Wykładnia jako element procesu stosowania prawa unijnego 386
2.2. Potrzeba harmonizacji wykładni prawa unijnego a wzorce krajowe 388
2.3. Operatywność wykładni prawa unijnego 391
2.4. Trybunalska wykładnia prawa Unii Europejskiej 393
2.5. Zasady wykładni prawa unijnego 394
2.6. Wielojęzyczność, autonomia pojęciowa oraz równoważność tekstów prawa unijnego 397
2.7. Wykładnia prawa unijnego w praktyce organów i sądów administracyjnych 399
Rozdział 3. Sankcje w prawie administracyjnym Unii Europejskiej (Lidia Klat-Wertelecka) 403
3.1. Pojęcie sankcji administracyjnej 404
3.2. Zakres stosowania sankcji w europejskim prawie administracyjnym 410
3.3. Zasada proporcjonalności w stosowaniu sankcji administracyjnych 421
Część VIII. Wybrane problemy części szczegółowej europejskiego prawa administracyjnego 425
Rozdział 1. Cyfryzacja administracji XXI wieku – eGovernment – proces tworzenia europejskiej przestrzeni informacyjnej (Anna Kańciak) 427
1.1. Pytanie o administrację w XXI wieku 428
1.2. eGovernment – administracja elektroniczna. Problemy definicyjne 429
1.3. Rola społeczeństwa informacyjnego w kształtowaniu administracji elektronicznej 434
1.4. Europejska przestrzeń informacyjna 437
Rozdział 2. Wspólny europejski system azylowy (Barbara Kowalczyk) 443
2.1. Prawo azylowe jako przedmiot europejskiego prawa administracyjnego 443
2.2. Początki wspólnej przestrzeni prawnej w dziedzinie ochrony cudzoziemców 445
2.3. Traktatowe podstawy WESA 446
2.4. Wewnętrzny wymiar WESA 448
2.5. Zewnętrzny wymiar WESA 454
2.6. Organizacyjny aspekt WESA 457
2.7. Podsumowanie 461