Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Prawo antydyskryminacyjne Unii Europejskiej
Prawo antydyskryminacyjne Unii Europejskiej
Do koszyka
41,30 zł
W monografii Prawo antydyskryminacyjne Unii Europejskiej przedstawiono zakaz dyskryminacji jako konstrukcję normatywną, podstawy prawne zwalczania nieusprawiedliwionego nierównego traktowania, środki prawne służące ochronie osób dyskryminowanych oraz obszary objęte zastosowaniem norm antydyskryminacyjnych. W toku rozważań zanalizowano poszczególne cechy chronione, tj. płeć, rasę i pochodzenie etniczne, religię i przekonania, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną. Przedmiotowe zagadnienia zaprezentowane zostały przede wszystkim z perspektywy prawa Unii Europejskiej i jego stosowania w krajowym porządku prawnym. „Opracowanie obejmuje wszystkie najistotniejsze elementy składające się na europejską koncepcję prawa antydyskryminacyjnego. Bardzo wysoko oceniam logikę przyjętej konstrukcji opracowania, wyznaczenie zakresu badawczego, przyjętą metodę analiz i prezentacji oraz koncentrację wywodów w oparciu o triadę: normy-orzecznictwo-doktryna. (...) Wyrażam przekonanie, że recenzowana monografia będzie należała do tej, nielicznej, grupy książek, o których H. Bortnowska powiedziałaby, że mają swoje miejsce na półce książek niezakurzonych.”

z recenzji prof. dr hab. Mirosława Wyrzykowskiego
Ilość stron 318 stron
Wydawnictwo Instytut Wydawniczy EuroPrawo
Data publikacji 2015-11-30
Język polski
Spis treści 5
Przedmowa 11
Rozdział 1Geneza i rozwój prawa antydyskryminacyjnego Unii Europejskiej (Justyna Maliszewska-Nienartowicz) 13
1.1. Pierwsze regulacje traktatowe i rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości 14
1.2. Zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową 17
1.3. Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć w zakresie wynagrodzenia 23
1.4. Rozwój podmiotowy i przedmiotowy zakazu dyskryminacji 29
1.4.1. Rozszerzenie zakresu zakazu dyskryminacji ze względu na przynależność państwową 29
1.4.2. Rozwój zakazu dyskryminacji ze względu na płeć 32
1.4.3. Wprowadzenie regulacji prawnych zakazujących dyskryminacji ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek oraz orientację seksualną 37
Rozdział 2Źródła prawa antydyskryminacyjnego Unii Europejskiej (Anna Zawidzka-Łojek) 41
2.1. Uwagi wprowadzające 42
2.2. Traktaty założycielskie 43
2.3. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej 46
2.4. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 53
2.5. Zasada niedyskryminacji jako zasada ogólna prawa Unii Europejskiej 57
2.6. Dyrektywy antydyskryminacyjne 60
2.7. Uwagi końcowe 63
Rozdział 3Konstrukcja prawna zakazu dyskryminacji w prawie Unii Europejskiej (Justyna Maliszewska-Nienartowicz) 65
3.1. Koncepcje równości: równość formalna, materialna, równość szans i rezultatów 67
3.2. Znaczenie porównywalności podmiotów lub sytuacji jako przesłanki dyskryminacji 72
3.3. Podstawowe formy dyskryminacji 76
3.3.1. Dyskryminacja bezpośrednia 76
3.3.2. Dyskryminacja pośrednia 80
3.3.3. Pozostałe formy dyskryminacji: molestowanie, molestowanie seksualne oraz zmuszanie do dyskryminacji 88
3.4. Szczególne rodzaje dyskryminacji: dyskryminacja ze względu na więź oraz dyskryminacja wielokrotna 91
Rozdział 4Obszary objęte zakazem dyskryminacji w prawie Unii Europejskiej (Aleksandra Szczerba-Zawada) 97
4.1. Uwagi wprowadzające 98
4.2. Zakaz dyskryminacji w sferze zatrudnienia 101
4.2.1. Dostęp do zatrudnienia 102
4.2.2. Warunki pracy 106
4.2.2.1. Prawo do równego wynagradzania 109
4.2.2.2. Warunki zwalniania 114
4.3. Zakaz dyskryminacji w sferze zabezpieczenia społecznego 118
4.4. Zakaz dyskryminacji w dostępie do dóbr i usług 123
4.5. Uwagi końcowe 126
Rozdział 5Cechy chronione w prawie antydyskryminacyjnym Unii Europejskiej 129
5.1. Płeć (Aleksandra Szczerba-Zawada) 129
5.1.1. Prawo do równego traktowania bez względu na płeć – podstawa prawna 130
5.1.2. Zakres ochrony przed nierównym traktowaniem ze względu na płeć 133
5.1.2.1. Formy dyskryminacji ze względu na płeć 133
5.1.2.2. Zakres podmiotowy prawa do równego traktowania bez względu na płeć 137
5.1.2.3. Zakres przedmiotowy zakazu dyskryminacji ze względu na płeć 140
5.1.3. Wybrane problemy zakazu dyskryminacji ze względu na płeć 142
5.1.3.1. Zakaz dyskryminacji ze względu na ciążę i macierzyństwo 142
5.1.3.2. Zakaz dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową 148
5.1.4. Działania wyrównawcze wobec osób płci niedostatecznie reprezentowanej 151
5.1.5. Uwagi końcowe 154
5.2. Pochodzenie rasowe i etniczne (Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Anna Śledzińska-Simon) 157
5.2.1. Uwagi wprowadzające 158
5.2.2. „Rasa” a inne cechy prawnie chronione 159
5.2.2.1. Przesłanka „rasy” i „pochodzenia państwowego” 164
5.2.2.2. Przesłanka „rasy” i „religii” 166
5.2.3. Międzynarodowe instrumenty ochrony przed dyskryminacją rasową 167
5.2.3.1. System ONZ 167
5.2.3.2. Rada Europy 169
5.2.4. Instrumenty ochrony przed dyskryminacją rasową w Unii Europejskiej 172
5.2.4.1. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej 174
5.2.4.2. Dyrektywa równości rasowej 175
5.2.4.2.1. Definicje dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne 176
5.2.4.2.2. Zakres przedmiotowy 179
5.2.4.2.3. Obowiązki państw wynikające z dyrektywy i ocena jej skuteczności 182
5.2.4.3. Decyzja ramowa Rady 2008/913/WSiSW w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii 185
5.2.4.4. Inne instrumenty normatywne i instytucjonalne w zakresie zwalczania dyskryminacji na tle rasowym 189
5.2.4.4.1. Współpraca transgraniczna w zwalczaniu rasistowskich „przestępstw z nienawiści” 189
5.2.4.4.2. Przeciwdziałanie rozpowszechnianiu rasizmu i dyskryminacji rasowej w przekazach audiowizualnych 190
5.2.5. Uwagi końcowe 191
5.3. Religia i przekonania/światopogląd (Tomasz Dudek) 193
5.3.1. Ramy prawne zakazu dyskryminacji ze względu na religię i przekonania/światopogląd 193
5.3.2. Pojęcia „religia” i „przekonania” 194
5.3.3. Konstrukcja normatywna zakazu dyskryminacji ze względu na religię i przekonania/ światopogląd 195
5.3.3.1. Dyskryminacja bezpośrednia 195
5.3.3.2. Dyskryminacja pośrednia 198
5.3.3.3. Molestowanie 199
5.3.4. Uwagi końcowe 200
5.4. Niepełnosprawność (Małgorzata Szeroczyńska) 201
5.4.1. Początki ochrony na poziomie unijnym 201
5.4.2. Rozwój wiążącego prawa pochodnego oraz soft law dotyczącego zakazu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność i ochrony osób z niepełnosprawnościami 204
5.4.3. Racjonalne usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami 209
5.4.4. W poszukiwaniu definicji niepełnosprawności 217
5.4.5. Przystąpienie Unii Europejskiej do Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 223
5.4.6. Najnowsze inicjatywy Unii Europejskiej w odniesieniu do niepełnosprawności 228
5.5. Wiek (Anna Zawidzka-Łojek) 233
5.5.1. Ramy prawne zakazu dyskryminacji ze względu na wiek 234
5.5.2. Zasada niedyskryminacji ze względu na wiek jako zasada ogólna prawa Unii Europejskiej 236
5.5.3. Specyfika wieku jako cechy chronionej 238
5.5.4. Konstrukcja normatywna zakazu dyskryminacji ze względu na wiek 241
5.5.4.1. Dyskryminacja bezpośrednia ze względu na wiek 241
5.5.4.2. Dyskryminacja pośrednia ze względu na wiek 244
5.5.4.3. Inne formy dyskryminacji ze względu na wiek 247
5.5.4.4. Działania pozytywne (uprzywilejowanie wyrównawcze) 250
5.5.5. Uwagi końcowe 252
5.6. Orientacja seksualna (Dorota Pudzianowska) 253
5.6.1. Uwagi wprowadzające 253
5.6.2. Standard międzynarodowy 254
5.6.3. System Unii Europejskiej 256
5.6.4. Zakaz dyskryminacji w ujęciu dyrektywy 2000/78 257
5.6.4.1. Specyfika orientacji seksualnej jako cechy chronionej 258
5.6.4.2. Konstrukcja normatywna zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną 260
5.6.4.2.1. Dyskryminacja bezpośrednia 260
5.6.4.2.2. Dyskryminacja pośrednia 264
5.6.4.2.3. Molestowanie 265
5.6.4.2.4. Zmuszanie do dyskryminacji 266
5.6.5. Dopuszczalne odstępstwa od zakazu dyskryminacji 266
5.6.6. Uwagi końcowe 267
Rozdział 6 Dopuszczalne odstępstwa od zakazu dyskryminacji w prawie Unii Europejskiej (Tomasz Dudek) 269
6.1. Uwagi wprowadzające 270
6.2. Wyjątki sensu stricto o charakterze szczegółowym 272
6.2.1. Wymagania zawodowe 272
6.2.1.1. Wyjątek podstawowy 272
6.2.1.2. Wyjątek związany z działalnością organizacji religijnych 276
6.2.2. Uzasadnienie odmiennego traktowania ze względu na wiek 277
6.2.2.1. Wyjątek z art. 6 ust. 1 dyrektywy 2000/78 277
6.2.2.2. Wyjątek z art. 6 ust. 2 dyrektywy 2000/78 281
6.2.3. Czynniki aktuarialne 282
6.3. Działania pozytywne (uprzywilejowanie wyrównawcze) 283
6.4. Racjonalne usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami 287
6.5. Uwagi końcowe 290
Rozdział 7 Mechanizm dochodzenia roszczeń w sprawach o dyskryminację (Krzysztof Śmiszek) 293
7.1. Dochodzenie roszczeń z tytułu dyskryminacji – uwagi ogólne 293
7.2. Procedury sądowe i administracyjne w sprawach o dyskryminację 296
7.3. Ciężar dowodu 298
7.4. Sankcje 302
7.5. Odpowiedzialność za działania o charakterze dyskryminacji 306
7.6. Ochrona przed retorsjami 307
7.7. Uwagi końcowe 308
Wykaz orzecznictwa 309