Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Prawo do bezpiecznej infrastruktury krytycznej
Prawo do bezpiecznej infrastruktury krytycznej
Do koszyka
55,00 zł
Infrastruktura krytyczna stanowi rodzaj bonum commune. Instrumenty jej ochrony wpisane w całokształt działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, implikują obowiązki administracji publicznej.Tak zaprezentowana perspektywa badawcza stanowi podstawę do udzielenia odpowiedzi na pytanie o granice odpowiedzialności państwa za ochronę infrastruktury krytycznej w poszczególnych etapach zarządzania kryzysowego oraz punkt wyjścia dla rozważań na temat rozwoju nowego obszaru praw podmiotowych. „Prawo do bezpiecznej infrastruktury krytycznej” stanowi syntetyczne opracowanie poświęcone problematyce ochrony infrastruktury krytycznej, tworząc studium z zakresu bezpieczeństwa publicznego opatrzone analizą prawno-ustrojową z elementami teorii zarządzania oraz analizą rozwoju prawa, zawierającą koncepcję prawa in statu nascendi.Publikacja składa się z czterech części, w których autorka identyfikuje infrastrukturę krytyczną, określa instrumenty i mechanizmy jej ochrony, wskazuje podmioty zobowiązane do podejmowania działań z zakresu ochrony, a także prowadzi rozważania na temat wyłaniającego się na tym tle publicznego prawa podmiotowego, wskazując etapy i problemy związane z procesem jego jurydyzacji. Książka przeznaczona jest dla studentów kierunków prawa i administracji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego,dydaktyków, a także podmiotów sektora publicznego, zajmujących się zagadnieniami z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.
Ilość stron 274 stron
Wydawnictwo EuroPrawo
ISBN 978-83-7627-140-8
Data publikacji 2016-12-20
Język polski
Spis treści 5
Wykaz akronimów 9
Wprowadzenie 15
Rozdział 1Bezpieczna infrastruktura krytyczna 27
1.1. Identyfikacja infrastruktury 27
1.1.1. Infrastruktura krytyczna 31
1.1.2. Europejska infrastruktura krytyczna 35
1.2. Zagrożenia dla infrastruktury 39
1.2.1. Charakterystyka zagrożeń 42
1.2.2. Filozofia ryzyka 54
1.3. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej 61
1.3.1. Sytuacja kryzysowa 66
1.3.2. Zarządzanie bezpieczeństwem 69
1.3.3. Emergentna struktura społeczna 75
Rozdział 2Organizacyjno-prawne aspekty ochrony infrastruktury krytycznej 81
2.1. Strategia ochrony w teorii zarządzania 81
2.1.1. Zarządzanie kryzysowe 83
2.1.2. Ochrona ludności 91
2.1.3. Ochrona infrastruktury krytycznej 95
2.2. Teoria obowiązków administracji publicznej 99
2.3. Podmioty uczestniczące w ochronie 103
2.3.1. Perspektywa międzynarodowa 105
2.3.2. Perspektywa unijna 110
2.3.3. Perspektywa krajowa 113
Rozdział 3Instrumenty ochrony infrastruktury krytycznej 123
3.1. Klasyfikacja instrumentów 123
3.2. Strategie 126
3.3. Mechanizmy, infrastruktura, personel 136
3.4. Procedury reagowania na przykładzie mechanizmów unijnych 149
3.5. Finansowanie i odbudowa 157
3.5.1. Ubezpieczenia majątkowe od ryzyk katastroficznych 162
3.5.2. Partnerstwo publiczno-prywatne 168
Rozdział 4W kierunku prawa do bezpiecznej infrastruktury krytycznej 173
4.1. Idea solidarności w zintegrowanym porządku prawnym 173
4.1.1. Zasada solidarności 177
4.1.2. Klauzula solidarności 180
4.1.3. Prawa solidarnościowe 186
4.2. Podmioty kształtujące prawo 189
4.2.1. Sędzia jako racjonalny prawodawca 194
4.2.2. Efektywna administracja porządkowo-regulacyjna 196
4.2.3. Jednostka partycypatywna 200
4.3. Wolność versus bezpieczeństwo 202
4.3.1. Impulsy rozwoju praw podmiotowych 205
4.3.2. Derogacja i ograniczanie praw podmiotowych 208
4.3.3. Prawo do dobrej administracji 212
4.3.3.1. Prawo dostępu do dokumentów a prawo do informacji 215
4.3.3.2. Prawo do bezpieczeństwa i porządku publicznego 220
4.3.4. Prawo do sądu a prawo do rzetelnego procesu 222
4.3.4.1. Terroryzm na wokandzie 224
4.3.4.2. Prawo do ochrony przed zagrożeniami katastroficznymi 228
Podsumowanie 237
Bibliografia 247
Spis rysunków 273