Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Problematyka ochrony życia i zdrowia ludzkiego w prawie karnym
Problematyka ochrony życia i zdrowia ludzkiego w prawie karnym
Do koszyka
41,30 zł
Życie i zdrowie człowieka należą do najważniejszych dóbr chronionych prawnie. Ochrona ta nie jest bynajmniej bezwzględna – istnieją sytuacje, w których zagrożenie wymienionych tu wartości, a nawet ich naruszenie nie stanowi zachowania karalnego. Okoliczność ta jest wynikiem uwzględnienia przez prawo karne szeregu czynników mających znaczenie dla ograniczenia owej ochrony należeć tu będą w szczególności inne dobra człowieka, również podlegające ochronie, jak np. wolność, prawo do prywatności czy samostanowienia o sobie. Z kolei w przypadkach sankcjonowania zagrożeń lub naruszeń ludzkiego zdrowia i życia, wymiar kary spotykający sprawców tego typu zachowań bywa dalece zróżnicowany ze względu na pobudki, motywy oraz cele przyświecające ich działaniom, sposoby popełniania takich czynów oraz ich następstwa.

Omawiana tu problematyka, wymagająca często sięgnięcia do wiedzy z dziedzin pozaprawnych (np. kryminologii, psychologii lub psychiatrii) została zawarta w treści szesnastu artykułów naukowych poruszających aspekty karnomaterialne, procesowe, wykonawcze oraz prawnoporównawcze kryminalizacji i penalizacji stanów zagrożenia lub naruszenia ludzkiego zdrowia i życia. Ich autorami jest zespół Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ilość stron 318 stron
Wydawnictwo Instytut Wydawniczy EuroPrawo
ISBN 978-83-7627-133-0
Data publikacji 2016-03-24
Język polski
Spis treści 5
Wykaz skrótów 9
Słowo wstępne 11
Uwagi o „znamionach szczególnych” w strukturze zabójstw kwalifikowanych (Joanna Brzezińska) 15
I. Ocenność „znamion szczególnych” 15
II. Aspekty temporalne 20
III. Strona podmiotowa 22
IV. Wnioski 26
Uwagi dotyczące pojęcia „silne wzburzenie usprawiedliwione okolicznościami zdarzenia”, jako znamienia tzw. zabójstwa w afekcie (art. 148 § 4 k.k.) (Anna Czwojda) 29
I. Uwagi ogólne 29
II. Pojęcie „silnego wzburzenia” 30
III. Okoliczności usprawiedliwiające silne wzburzenie 37
IV. Kwestia współwystąpienia afektu z ograniczeniem poczytalności w stopniu znacznym 41
V. Konkluzje 43
Namowa i pomoc do targnięcia się na własne życie – zagadnienia wybrane (Robert Fluder) 47
I. Uwagi wstępne – skala problemu samobójstwa 47
II. Charakterystyka przepisu art. 151 k.k. 50
III. Podmiot i przedmiot czynności wykonawczej przestępstwa opisanego w art. 151 k.k. 51
IV. Namowa do targnięcia się na własne życie 54
V. Udzielenie pomocy doprowadzające do aktu samobójczego 57
VI. Strona podmiotowa i formy stadialne przestępstwa z art. 151 k.k. 58
VII. Formy zjawiskowe przestępstwa namowy lub pomocy do samobójstwa 61
VIII. Podsumowanie 63
Niezachowanie ostrożności wymaganej w danych okolicznościach jako znamię nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka (art. 155 k.k.) na tle orzecznictwa sądowego (Paulina Gadzińska) 65
I. Uwagi wstępne 65
II. Niezachowanie ostrożności wymaganej w danych okolicznościach (art. 155 w zw. z art. 9 § 2 k.k.) 66
III. Zachowania sprawcy realizujące znamię czynu zabronionego w postaci niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, skutkujące nieumyślnym spowodowaniem śmierci człowieka 70
IV. Zachowania sprawcy, stanowiące nieumyślne spowodowanie śmierci, jako znamię kwalifikujące innych typów czynów zabronionych, niż czyn z art. 155 k.k. 72
V. Uwagi końcowe 77
Wykładnia znamion zabójstwa eutanatyczngo (art. 150 k.k.) w świetle orzecznictwa sądowego (Piotr Góralski) 79
I. Uwagi wstępne 79
II. Kwestie problemowe dotyczące zabójstwa eutanatycznego sformułowane w orzecznictwie Sądu Najwyższego w okresie międzywojennym 81
III. Współczesne orzecznictwo sądów dotyczące kwestii problemowych powstających na tle wykładni znamion zabójstwa eutanatycznego 85
IV. Podsumowanie 99
Zabójstwo powrotne czy powrotność do zabójstwa – uwagi na tle art. 148 § 3 in medio k.k. (Rajnhardt Kokot) 105
Obligatoryjne odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności (art. 150 k.k.w.) w świetle poglądów doktryny i orzecznictwa (Adam Kwieciński, Kamila Mrozek) 143
Zwiększenie stopnia narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia jako przesłanka przypisania skutku przestępstwa z art. 160 k.k. (Konrad Lipiński) 155
Narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w warunkach bójki (Katarzyna Liżyńska) 171
Życie i zdrowie jako uboczny przedmiot ochrony przestępstw przeciwko mieniu w kodeksie karnym z 1997 r. (Rafał Majewski) 183
Uszkodzenie ciała pacjenta w warunkach zabiegu leczniczego jako przykład przestępstwa przeciwko zdrowiu w niemieckim prawie karnym (Agnieszka Malicka) 201
Z problematyki ochrony zdrowia w pozakodeksowym prawie karnym (Piotr Ochman) 221
I. Uwagi ogólne 221
II. Uwagi szczegółowe 222
a. Rozproszona typizacja przestępstw przeciwko zdrowiu 222
b. Potrzeba systematyzacji pozakodeksowych przestępstw przeciwko zdrowiu 223
c. Kryteria systematyzacji przestępstw przeciwko zdrowiu 224
d. Zakres kryminalizacji przestępstw przeciwko zdrowiu w pozakodeksowym prawie karnym 225
e. Rodzaje przestępstw przeciwko zdrowiu w pozakodeksowym prawie karnym 227
III. Uwagi końcowe 235
Ochrona zdrowia w prawie o wykroczeniach na przykładzie wykroczenia z art. 110 k.w. (Anna Płońska) 239
Przestępstwo spowodowania średniego lub lekkiego uszczerbku na zdrowiu – rozgraniczenie w doktrynie i orzecznictwie sądowym (Michał Sikora) 249
I. Uwagi wstępne 249
II. Podstawy ustalenia tzw. lekkiego uszkodzenia ciała (art. 157 § 2 k.k.) 250
III. Analiza znamion przestępstwa tzw. średniego uszkodzenia ciała (art. 157 § 1 k.k.) 256
IV. Podsumowanie 259
Aspekty prawno-kryminalistyczne oraz psychologiczne ochrony zdrowia małoletniego świadka przed wpływem negatywnych czynników procesowych (Sylwia Skubisz-Ślusarczyk, Iwona Zieniewicz) 263
I. Uwagi wstępne 263
II. Ochrona małoletniego świadka w postępowaniu karnym – perspektywa prawna 264
a. Ochrona prawna małoletniego świadka przed rozpoczęciem postępowania karnego 265
b. Ochrona prawna małoletniego świadka w trakcie trwania postępowania karnego 274
c. Ochrona prawna małoletniego świadka po zakończeniu postępowania karnego 286
III. Ochrona małoletniego świadka w postępowaniu karnym – perspektywa psychologiczna 287
a. Ochrona zdrowia psychicznego małoletniego świadka przed rozpoczęciem postępowania karnego 288
b. Ochrona zdrowia psychicznego małoletniego świadka w trakcie trwania postępowania karnego 293
c. Ochrona zdrowia psychicznego małoletniego świadka po zakończeniu postępowania karnego 297
IV. Podsumowanie 299
Problematyka zgody dysponenta dobra prawnego w kontekście przestępstwa narażenia na zarażenie wirusem HIV (art. 161 k.k.) (Paweł Zagiczek) 303
I. Uwagi wstępne 303
II. Istota przestępstwa narażenia na zarażenie wirusem HIV 306
III. Problematyka zgody dysponenta dobra prawnego w polskim systemie prawa karnego 310
IV. Znaczenie zgody dysponenta dobra prawnego chronionego przepisem art. 161 k.k. na spowodowanie narażenia zarażeniem wirusem HIV 313