Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Procedury decyzyjne Unii Europejskiej
Procedury decyzyjne Unii Europejskiej
Do koszyka
38,50 zł
Pierwsze wydanie monografii "Procedury decyzyjne Unii Europejskiej" stanowi jedyną w swoim rodzaju głęboką analizę procesów prawotwórczych uwzględniającą całą złożoność obowiązujących procedur. Rozwój procesu integracji implikuje konieczność zmian nie tylko w instrumentach, ale również metodach sprawowania skutecznych rządów w Unii Europejskiej. Niniejsza książka ma za zadanie przybliżyć Czytelnikowi złożoną problematykę poszukiwania kompromisu pomiędzy technokratycznym i demokratycznym mechanizmem stanowienia prawa w Unii Europejskiej.

"...Zamiar wydania książki poświęconej procedurze zasługuje na bardzo pozytywną ocenę z uwagi na niedocenianie prawa procesowego w Unii Europejskiej. Zjawisko proceduralizacji porządków prawnych jest zauważalne nie tylko w krajowej, ale i w ponadnarodowej perspektywie. W tym ujęciu procedury są wykorzystywane jako niezależny od materialnego instrument podejmowania decyzji i rozstrzygania sporów. Proces decyzyjny w Unii Europejskiej jest przejawem "racjonalności proceduralnej", która realizuje się na dwóch poziomach: unijnym i krajowym. Zrozumienie nowej aksjologii procedury stanowienia prawa i podejmowania decyzji w Unii Europejskiej i jej propagowanie w polskiej literaturze jest ze wszech miar uzasadnione."

Z recenzji prof. dr hab. Zdzisława Brodeckiego
Ilość stron 202 stron
Wydawnictwo Instytut Wydawniczy EuroPrawo
ISBN 978-83-7627-126-2
Data publikacji 2015-02-27
Język polski
Spis treści 5
Od redaktorów 11
Rozdział 1. Między kompromisem a konsensusem. Modus decidendi Rady Europejskiej (Aleksandra Szczerba-Zawada) 15
1.1. Uwagi wstępne 17
1.2. Formalnoprawne ramy procesu decyzyjnego Rady Europejskiej 19
1.2.1. Konsensus jako podstawowy tryb decyzyjny Rady Europejskiej 19
1.2.2. Podejmowanie decyzji przez Radę Europejską w drodze głosowania 21
1.2.3. Formalne parametry procesu negocjacyjnego Rady Europejskiej 24
1.3. Nieformalne uwarunkowania procesu decyzyjnego Rady Europejskiej 28
1.3.1. Konsensualna praktyka decyzyjna Rady Europejskiej 29
1.3.2. Negocjacyjne koalicje szefów państw i rządów 31
1.3.3. Siła negocjacyjna państw członkowskich 32
1.3.4. Interesy państw członkowskich 34
1.4. Uwagi końcowe 36
Abstract. Between compromise and consensus. Modus decidendi of the European Council 39
Rozdział 2. Procedury legislacyjne – podstawowy tryb decyzyjny Unii Europejskiej (Justyna Bazylińska-Nagler) 41
2.1. Uwagi wstępne 43
2.2. Władza ustawodawcza i procedury legislacyjne Unii Europejskiej wobec ogólnych zasad prawa 44
2.3. Przyjmowanie aktów ustawodawczych 50
2.4. Rola parlamentów narodowych w unijnym procesie legislacyjnym 57
2.5. Uwagi końcowe 61
Abstract. Legislative procedures – the main mode of the EU decision-making 63
Rozdział 3. Decydowanie publiczne w Parlamencie Europejskim. Remedium na tzw. deficyt demokracji? (Magdalena Słok-Wódkowska) 65
3.1. Uwagi wstępne 66
3.2. Uprawnienia PE i związane z nimi procedury podejmowania decyzji 66
3.2.1. Historia rozwoju uprawnień Parlamentu Europejskiego 66
3.2.2. Przyjmowanie aktów ustawodawczych 68
3.2.3. Zatwierdzanie umów międzynarodowych zawieranych przez Unię Europejską 74
3.2.4. Inne decyzje Parlamentu Europejskiego 75
3.3. Organizacja Parlamentu Europejskiego i jej wpływ na podejmowanie decyzji 77
3.4. Komisje Parlamentu Europejskiego jako podstawowe miejsce podejmowania decyzji 79
3.5. Proceduralne gwarancje transparentności podejmowanych decyzji 82
3.6. Współpraca Parlamentu Europejskiego z obywatelami Unii Europejskiej i społeczeństwem obywatelskim 85
3.7. Współpraca Parlamentu Europejskiego z parlamentami narodowymi 86
3.8. Uwagi końcowe 89
Abstract. Democratic decision-making by the European Parliament. The remedy for democratic deficit in the EU? 90
Rozdział 4. Biurokratyczny mechanizm decyzyjny. Komitety i grupy robocze Rady (Sylwia Majkowska-Szulc) 91
4.1. Uwagi wstępne 92
4.2. Struktura komitetów i grup roboczych Rady 93
4.3. COREPER 94
4.4. Komitety ustanowione na mocy traktatów 97
4.4.1. Komitet Ekonomiczno-Finansowy 98
4.4.2. Komitet ds. Zatrudnienia (EMCO) 98
4.4.3. Komitet ds. Polityki Handlowej (TPC) 99
4.4.4. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (PSC) 100
4.4.5. Stały Komitet Współpracy Operacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego (COSI) 101
4.4.6. Komitet Ochrony Socjalnej (SPC) 102
4.4.7. Komitet ustanowiony na mocy decyzji międzyrządowej – Specjalny Komitet ds. Rolnictwa (SCA) 102
4.5. Komitety powstałe na mocy aktu Rady 103
4.5.1. Komitet Wojskowy Unii Europejskiej (EUMC) 104
4.5.2. Komitet ds. Aspektów Cywilnych Zarządzania Kryzysowego (Civcom) 104
4.5.3. Komitet Polityki Gospodarczej (EPC) 105
4.5.4. Komitet ds. Usług Finansowych (FSC) 106
4.5.5. Komitet ds. Bezpieczeństwa 106
4.6. Komitety i grupy robocze ustanowione przez COREPER lub za zgodą COREPER’u 107
4.6.1. Sprawy ogólne (GAC) 108
4.6.2. Sprawy zagraniczne (FAC) 108
4.6.3. Sprawy gospodarcze i finansowe (ECOFIN) 109
4.6.4. Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne (WSiSW) 109
4.6.5. Rolnictwo i rybołówstwo (AGRI) 110
4.6.6. Konkurencyjność (COMPET) 110
4.6.7. Transport, telekomunikacja i energia (TTE) 111
4.6.8. Zatrudnienie, polityka społeczna, zdrowie i ochrona konsumentów (EPSCO) 111
4.6.9. Środowisko (ENVI) 111
4.6.10. Edukacja, młodzież, kultura i sport (EYCS) 111
4.7. Komitety i grupy robocze Rady a lobbing w Unii Europejskiej 112
4.8. Funkcja komitetów i grup roboczych Rady 116
4.9. Uwagi końcowe 120
Abstract. Bureaucratic decision-making mechanism. Council committees and working parties 121
Rozdział 5. Komitologia – forma kontroli nad prawotwórczą aktywnością Komisji Europejskiej (Olga Hołub-Śniadach) 123
5.1. Uwagi wstępne 124
5.2. Komitologia przed Traktatem z Lizbony 124
5.3. Akty delegowane 128
5.4. Akty wykonawcze 131
5.5. Procedury komitetowe – komitologia sensu stricto 132
5.6. Procedura regulacyjna połączona z kontrolą 135
5.7. Organizacja komitetów 139
5.8. Uwagi końcowe 139
Abstract. Comitology – a control mechanism over the law-making activity of the European Commission 141
Rozdział 6. Agencje jako element unijnej inżynierii decyzyjnej (Olga Łachacz) 143
6.1. Uwagi wstępne 144
6.2. Specyfika udziału agencji w unijnej procedurze decyzyjnej 148
6.2.1. Udział agencji w procedurze prowadzącej do powstania aktu ustawodawczego 148
6.2.2. Udział agencji w procedurach wykonywania aktów ustawodawczych 152
6.3. Odpowiedzialność agencji 153
6.4. Uwagi końcowe 155
Abstract. Agencies as part of the EU decision-making engineering 156
Rozdział 7. Otwarta metoda koordynacji jako przykład nowego rządzenia w Unii Europejskiej (Agnieszka Knade-Plaskacz) 159
7.1. Uwagi wstępne 160
7.2. Strategia lizbońska 162
7.3. Otwarta metoda koordynacji 163
7.4. Otwarta metoda koordynacji a procesy decyzyjne w Unii Europejskiej 165
7.5. Stosowanie otwartej metody koordynacji w wybranych politykach Unii Europejskiej 167
7.6. Uwagi końcowe 170
Abstract. The Open Method of Coordination as an example of “new governance” approach in the EU 172
Rozdział 8. Instytucja Unii Europejskiej zmienia Traktat. Uproszczone procedury rewizyjne (Paulina Justyńska) 175
8.1. Uwagi wstępne 176
8.2. Rada Europejska w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej 180
8.3. Uproszczone procedury zmiany traktatów 185
8.4. Uproszczone procedury zmiany a suwerenność państw członkowskich – czy państwa są nadal „władcami” traktatów? 192
8.5. Uproszczone procedury zmiany a demokracja 196
8.6. Uwagi końcowe 199
Abstract. An institution of the European Union changes the Treaty. Simplified revision procedures 201