Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Reforma regulacyjna. Przykład transportu lotniczego
Reforma regulacyjna. Przykład transportu lotniczego
Do koszyka
59,85 zł
Książka stanowi pierwszy na rynku polskim systematyczny wykład poświęcony zagadnieniom reformy regulacyjnej i regulacji sektorowej. Autor prezentuje modele tych zjawisk, sytuując je w szerszym układzie założeń zagranicznej i wewnętrznej polityki gospodarczej państwa.

Rozważania na temat reformy, Autor konkretyzuje na przykładzie sektora transportu lotniczego – pierwszej na świecie branży, która poddana została tak szerokim przemianom w zakresie regulacji. Przedstawia prawno-gospodarczą charakterystykę sektora i wyjaśnia zawiłości systemu regulacji transportu lotniczego – obejmującego płaszczyzny globalną, regionalną i wewnętrzną. Analiza reformy regulacyjnej w transporcie lotniczym zawiera porównanie analogicznych doświadczeń amerykańskich i europejskich. Do rozważań włączone zostają także elementy ekonomicznej analizy prawa, w tym opis skutków gospodarczych reformy.

Opracowanie odwołuje się do dorobku prawa gospodarczego oraz teorii regulacji wypracowanych w naukach ekonomicznych i prezentuje w tym zakresie wyniki prac autorów polskich oraz licznych autorów zagranicznych, dotychczas w kraju nie cytowanych. Czyni to książkę interesującą zarówno dla prawników, jak i ekonomistów oraz przedstawicieli przedsiębiorstw poddanych regulacjom sektorowym. Publikacja będzie też wartościową lekturą dla czytelników zainteresowanych międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi i przede wszystkim transportem lotniczym.

Publikacja prezentuje między innymi następujące zagadnienia:

Reforma regulacyjna - zagadnienia teoretyczne, a w nim: Typy regulacji, Regulacja ekonomiczna i regulacja społeczna, Regulacja strukturalna i regulacja zachowań, Aksjologiczne założenia regulacji, Cele regulacji, Przesłanki regulacji, Etapy reformy regulacyjnej, Deregulacja, Zarządzanie regulacją, Instrumenty reformy regulacyjnej, Ocena Skutków Regulacji (OSR), Reforma regulacyjna a przekształcenia własnościowe

Reforma regulacyjna w sektorze transportu lotniczego, a w nim między innymi: Transport lotniczy – charakterystyka sektora, Przestrzeń powietrzna, Statek powietrzny, Przewoźnik lotniczy, Transport lotniczy i usługi lotnicze, Rola transportu lotniczego w gospodarce, Transport lotniczy w polityce gospodarczej, Cele polityki lotniczej państw, Tendencje w zagranicznej polityce lotniczej państw, Tendencje w wewnętrznej polityce lotniczej państw, Charakterystyka prawno-gospodarcza sektora transportu lotniczego, Transport lotniczy jako sektor infrastrukturalny, Transport lotniczy jako sektor sieciowy, Transport lotniczy jako sektor użyteczności publicznej

System regulacji transportu lotniczego, a w nim: Pojęcie i rodzaje norm prawa lotniczego, Źródła prawa w sektorze transportu lotniczego, Źródła międzynarodowego prawa lotniczego, Ogólne zasady prawa lotniczego, Zasada zwierzchnictwa powietrznego, Zasada przynależności państwowej statków powietrznych, Zasada przynależności państwowej przewoźników lotniczych, Wielostronne międzynarodowe umowy lotnicze, Historyczne konwencje lotnicze, Konwencja Chicagowska i układy towarzyszące, Konwencja Warszawska i Konwencja Montrealska, Dwustronne międzynarodowe umowy lotnicze, Wewnętrzne prawo lotnicze, “Miękkie prawo” – niewiążące uchwały i wytyczne międzynarodowych organizacji lotniczych, Zdolność przewozowa, Taryfy i programy lotów, Usługi pomocnicze transportu lotniczego, Bezpieczeństwo transportu lotniczego, Obowiązek służby publicznej

Reforma regulacyjna w sektorze transportu lotniczego w Stanach Zjednoczonych i we Wspólnocie, a w nim między innymi: Historia regulacji transportu lotniczego w Stanach Zjednoczonych, Europejski system regulacji transportu lotniczego przed rozpoczęciem reformy regulacyjnej, Sektor transportu lotniczego w Stanach Zjednoczonych i we Wspólnocie przed rozpoczęciem reformy regulacyjnej – podobieństwa i różnice, Reforma regulacyjna w Stanach Zjednoczonych, Reforma regulacyjna we Wspólnocie, Charakterystyka reformy regulacyjnej w Stanach Zjednoczonych i we Wspólnocie – podobieństwa i różnice,

Wpływ reformy regulacyjnej na strukturę sektora transportu lotniczego i zachowania przewoźników Próby globalizacji reformy regulacyjnej, a nim między innymi: Układ ogólny w sprawie handlu usługami (GATS), Umowy dwustronne typu open skies, Transatlantycka umowa open skies i inne formy liberalizacji, Dalsze perspektywy reformy regulacyjnej.

Książka nagrodzona pierwszą nagrodą w konkursie organizowanym przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych - Nagrody CARS 2015
Ilość stron 440 stron
Wydawnictwo Instytut Wydawniczy EuroPrawo
ISBN 978-83-7627-105-7
Data publikacji 2013-05-16
Język polski
Spis treści 7
Wykaz akronimów 13
Wstęp 17
1. Wprowadzenie do omawianej problematyki 17
2. Cele opracowania 21
3. Metody i kierunki badań 23
Część 1 Reforma regulacyjna – zagadnienia teoretyczne 27
Rozdział I Regulacja 29
1. Wprowadzenie 29
2. Typy regulacji 45
2.1. Regulacja ekonomiczna i regulacja społeczna 45
2.2. Regulacja strukturalna i regulacja zachowań 47
2.3. Pozostałe typy regulacji 48
3. Historyczny rozwój regulacji 50
4. Aksjologiczne założenia regulacji 55
5. Cele regulacji 66
6. Przesłanki regulacji 82
6.1. Niesprawność konkurencji 84
6.2. Dobra publiczne 90
6.3. Efekty zewnętrzne 93
6.4. Niedostatki informacyjne 96
6.5. Rynki niekompletne 97
6.6. Inne 97
7. Teorie regulacji 100
7.1. Normatywna teoria regulacji 101
7.2. Pozytywne teorie regulacji 102
7.3. Inne teorie regulacji 105
8. Administracyjnoprawna metoda regulacji 107
9. Instrumenty regulacji 117
10. Granice pojęcia „regulacja” 126
10.1. Regulacja a własność publiczna i monopol państwa 126
10.2. Regulacja a ochrona konkurencji 129
10.3. Regulacja a inne pojęcia prawa administracyjnego gospodarczego 138
11. Regulacja – próba rekonstrukcji modelu 144
11.1. Wymiar przedmiotowy 144
11.2. Wymiar podmiotowy 146
Rozdział II Reforma regulacyjna 153
1. Wprowadzenie 153
2. Aksjologia reformy regulacyjnej 159
3. Przesłanki reformy regulacyjnej 163
4. Etapy reformy regulacyjnej 169
4.1. Deregulacja 170
4.2. Poprawa jakości regulacji 173
4.3. Zarządzanie regulacją 176
5. Instrumenty reformy regulacyjnej 176
5.1. Deregulacja 177
5.2. Regulacja 184
5.3. Ocena Skutków Regulacji (OSR) 186
6. Reforma regulacyjna a przekształcenia własnościowe 190
Część 2 Reforma regulacyjna w sektorze transportu lotniczego 193
Rozdział I Transport lotniczy – charakterystyka sektora 195
1. Pojęcia podstawowe 195
1.1. Przestrzeń powietrzna 195
1.2. Statek powietrzny 198
1.3. Przewoźnik lotniczy 200
1.4. Transport lotniczy i usługi lotnicze 201
2. Rola transportu lotniczego w gospodarce 204
3. Transport lotniczy w polityce gospodarczej 206
3.1. Cele polityki lotniczej państw 207
3.2. Tendencje w zagranicznej polityce lotniczej państw 210
3.3. Tendencje w wewnętrznej polityce lotniczej państw 212
4. Charakterystyka prawno-gospodarcza sektora transportu lotniczego 213
4.1. Transport lotniczy jako sektor infrastrukturalny 215
4.2. Transport lotniczy jako sektor sieciowy 219
4.3. Transport lotniczy jako sektor użyteczności publicznej 227
Rozdział II System regulacji transportu lotniczego 233
1. Pojęcie i rodzaje norm prawa lotniczego 233
2. Źródła prawa w sektorze transportu lotniczego 239
2.1. Źródła międzynarodowego prawa lotniczego 239
2.1.1. Ogólne zasady prawa lotniczego 240
2.1.1.1. Zasada zwierzchnictwa powietrznego 240
2.1.1.2. Zasada przynależności państwowej statków powietrznych 244
2.1.1.3. Zasada przynależności państwowej przewoźników lotniczych 244
2.1.2. Wielostronne międzynarodowe umowy lotnicze 246
2.1.2.1. Historyczne konwencje lotnicze 246
2.1.2.2. Konwencja Chicagowska i układy towarzyszące 247
2.1.2.3. Konwencja Warszawska i Konwencja Montrealska 250
2.1.2.4. Inne konwencje lotnicze 252
2.1.3. Lotnicze umowy regionalne 254
2.1.4. Dwustronne międzynarodowe umowy lotnicze 256
2.2. Wewnętrzne prawo lotnicze 258
2.3. “Miękkie prawo” – niewiążące uchwały i wytyczne międzynarodowych organizacji lotniczych 259
3. Geneza i pojęcie regulacji transportu lotniczego 260
4. Przesłanki regulacji transportu lotniczego 263
5. Struktura światowego systemu regulacji transportu lotniczego 269
5.1. Płaszczyzna światowa 273
5.2. Płaszczyzna regionalna 276
5.3. Płaszczyzna dwustronna 277
5.4. Płaszczyzna wewnętrzna 278
6. Instrumenty regulacji w transporcie lotniczym 282
6.1. Instrumenty regulacji ekonomicznej 282
6.1.1. Regulacja uczestnictwa w rynku 283
6.1.1.1. Rozpoczęcie działalności 284
6.1.1.2. Prawa podstawowe 286
6.1.1.3. Prawa pomocnicze 290
6.1.2. Regulacja wykonywania usług 292
6.1.2.1. Zdolność przewozowa 292
6.1.2.2. Taryfy i programy lotów 294
6.1.2.3. Usługi pomocnicze transportu lotniczego 295
6.2. Instrumenty regulacji społecznej 297
6.2.1. Bezpieczeństwo transportu lotniczego 298
6.2.2. Obowiązek służby publicznej 299
6.2.3. Inne 300
Rozdział III Reforma regulacyjna w sektorze transportu lotniczego w Stanach Zjednoczonych i we Wspólnocie 301
1. Historia regulacji transportu lotniczego 301
1.2. Historia regulacji transportu lotniczego w Stanach Zjednoczonych 301
1.2. Europejski system regulacji transportu lotniczego przed rozpoczęciem reformy regulacyjnej 306
1.3. Sektor transportu lotniczego w Stanach Zjednoczonych i we Wspólnocie przed rozpoczęciem reformy regulacyjnej – podobieństwa i różnice 308
2. Geneza, charakterystyka i chronologia reformy regulacyjnej transportu lotniczego 311
2.1. Reforma regulacyjna w Stanach Zjednoczonych 311
2.2. Reforma regulacyjna we Wspólnocie 318
2.3. Charakterystyka reformy regulacyjnej w Stanach Zjednoczonych i we Wspólnocie – podobieństwa i różnice 329
3. Analiza przedmiotowa reformy regulacyjnej 332
3.1. Regulacja uczestnictwa w rynku 332
3.1.1. Regulacja rozpoczęcia działalności 332
3.1.2. Regulacja praw podstawowych 336
3.1.3. Regulacja praw pomocniczych 343
3.2. Regulacja zdolności przewozowej 346
3.3. Regulacja taryf 348
3.4. Regulacja skomputeryzowanych systemów rezerwacji 352
3.5. Regulacja obowiązku służby publicznej 355
3.6. Regulacja bezpieczeństwa 359
4. Reforma regulacyjna a ochrona konkurencji w sektorze transportu lotniczego 360
5. Skutki reformy regulacyjnej sektora transportu lotniczego 368
5.1. Wpływ reformy regulacyjnej na strukturę sektora transportu lotniczego i zachowania przewoźników 369
5.2. Wpływ reformy regulacyjnej na sytuację pasażerów i jakość usług 374
6. Próby globalizacji reformy regulacyjnej 377
6.1. Układ ogólny w sprawie handlu usługami (GATS) 377
6.2. Umowy dwustronne typu open skies 379
6.3. Transatlantycka umowa open skies i inne formy liberalizacji 381
5.4. Dalsze perspektywy reformy regulacyjnej 386
Zakończenie 389
Wykaz ilustracji 393
Wykaz cytowanych aktów prawnych 395
Wykaz cytowanych orzeczeń sądowych 407
Wykaz cytowanych dokumentów 411
Wykaz cytowanej literatury 415