Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Reprezentacja spółki kapitałowej w organizacji
Reprezentacja spółki kapitałowej w organizacji
Do koszyka
45,50 zł
Prezentowana pozycja to pierwsza monografia poświęcona problematyce reprezentacji spółek kapitałowych w organizacji, stanowi najobszerniejsze opracowanie tej kluczowej z punktu widzenia ustroju prawnego spółek kapitałowych w organizacji tematyki. Autorka dokonuje analizy jurydycznej koncepcji spółki kapitałowej w organizacji, zakresu zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji oraz spółek akcyjnych w organizacji, struktury organizacyjnoprawnej tych podmiotów oraz przedstawia dopuszczalne warianty ich reprezentacji.

Omawia kwestie związane ze statusem prawnym poszczególnych reprezentantów spółek kapitałowych w organizacji,trybem ich powoływania i odwoływania, zakresem umocowania do dokonywania czynności w imieniu spółki kapitałowej w organizacji,sposobem reprezentacji oraz przedstawia skutki naruszenia zasad reprezentacji spółek kapitałowych w organizacji.

Autorka w niniejszej pracy odnosi się do wielu kwestii spornych występujących w doktrynie i judykaturze oraz praktyce obrotu, związanych z udziałem w obrocie spółki kapitałowej w organizacji, jako upodmiotowionego stadium procesu tworzenia spółki kapitałowej.
Ilość stron 376 stron
Wydawnictwo Instytut Wydawniczy EuroPrawo
ISBN 978-83-7627-113-2
Data publikacji 2015-02-10
Język polski
Spis treści 7
Wykaz akronimów 11
Wykaz skrótów 12
Wprowadzenie 15
Rozdział 1Podmiotowość prawna spółki kapitałowej w organizacji 27
1. Koncepcja ułomnej osobowości prawnej 27
2. Spółki kapitałowe w organizacji w świetle przepisów kodeksu handlowego 40
3. Spółki kapitałowe w organizacji w świetle przepisów kodeksu spółek handlowych 45
4. Zakres zdolności prawnej spółki kapitałowej w organizacji 50
5. Zakres stosowania przepisów k.c. oraz przepisów k.s.h. do spółki kapitałowej w organizacji 69
6. Podmiotowość spółki kapitałowej w organizacji na gruncie prawa publicznego – zagadnienia wybrane 75
Rozdział 2Normatywny model reprezentacji spółki kapitałowej w organizacji 79
1. Pojęcie reprezentacji spółki kapitałowej w organizacji 79
2. Status prawny reprezentantów spółki kapitałowej w organizacji 91
3. Struktura organów w spółce kapitałowej w organizacji 109
3.1. Struktura organów w spółce akcyjnej w organizacji 110
3.2. Struktura organów w spółce z o.o. w organizacji 122
4. Struktura organizacyjna spółki kapitałowej w organizacji a model jej reprezentacji 125
Rozdział 3Reprezentacja spółki kapitałowej w organizacji przez założycieli 131
1. Reprezentacja spółki akcyjnej w organizacji przez założycieli 131
1.1. Reprezentacja przez założycieli przed zawiązaniem spółki 131
1.2. Reprezentacja przez założycieli po zawiązaniu spółki 150
2. Reprezentacja spółki z o.o. w organizacji przez wspólników-założycieli 161
Rozdział 4Reprezentacja spółki kapitałowej w organizacji przez zarząd 169
1. Udzielenie mandatu do pełnienia funkcji członka zarządu spółki kapitałowej w organizacji 171
1.1. Powołanie zarządu w spółce kapitałowej w organizacji 171
1.1.1. Powołanie zarządu w spółce z o.o. w organizacji 171
1.1.2. Powołanie zarządu w spółce akcyjnej w organizacji 175
1.1.2.1. Powołanie zarządu po zawiązaniu spółki akcyjnej 176
1.1.2.2. Powołanie zarządu przed zawiązaniem spółki akcyjnej 181
1.2. Delegowanie członka rady nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka zarządu spółki kapitałowej w organizacji 194
2. Zakres umocowania członków zarządu w spółce kapitałowej w organizacji 197
2.1. Zakres ogólny prawa reprezentacji członków zarządu spółki kapitałowej w organizacji 197
2.2. Ograniczenia prawa reprezentacji członków zarządu w spółkach kapitałowych w organizacji 206
2.2.1. Ograniczenia ustawowe prawa reprezentacji 207
2.2.1.1. Ograniczenia ustawowe w spółce z o.o. w organizacji 207
2.2.1.2. Ograniczenia ustawowe w spółce akcyjnej w organizacji 214
2.2.2. Pozostałe ograniczenia prawa reprezentacji 226
2.3. Sposób reprezentacji spółki kapitałowej w organizacji przez zarząd 230
3. Wygaśnięcie mandatu członka zarządu w spółce kapitałowej w organizacji 246
3.1. Odwołanie członka zarządu w spółce kapitałowej w organizacji 246
3.1.1. Odwołanie członka zarządu w spółce z o.o. w organizacji 246
3.1.2. Odwołanie członka zarządu w spółce akcyjnej w organizacji 249
3.2. Rezygnacja członka zarządu spółki kapitałowej w organizacji z pełnienia funkcji 252
3.3. Inne wypadki wygaśnięcia mandatu członka zarządu spółki kapitałowej w organizacji 256
Rozdział 5Reprezentacja spółki kapitałowej w organizacji przez pełnomocników 259
1. Udzielenie pełnomocnictwa przez spółkę kapitałową w organizacji 259
2. Zakres umocowania pełnomocników spółki kapitałowej w organizacji 275
3. Dopuszczalność udzielenia prokury przez spółkę kapitałową w organizacji 285
4. Wygaśnięcie pełnomocnictwa udzielonego przez spółkę kapitałową w organizacji 293
5. Reprezentacja spółki kapitałowej w organizacji w sprawach z art. 210 i 379 k.s.h. oraz art. 253 i 426 k.s.h. 300
Rozdział 6Reprezentacja jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji 311
Rozdział 7Reprezentacja spółki kapitałowej w organizacji w likwidacji 327
Podsumowanie 349
Bibliografia 357
Wykaz orzecznictwa 371