Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Sport w prawie europejskim, współczesne wyzwania dla teorii i praktyki
Sport w prawie europejskim, współczesne wyzwania dla teorii i praktyki
Do koszyka
41,25 zł
Opracowanie, którego główny problem prawny stanowi sport w Unii Europejskiej. Jest to także zasadnicze tło dla badań teoretycznych w zakresie, w jakim sport wpływa na prawo gospodarcze państw członkowskich Unii i szerzej – na procesy integracyjne w Europie. Zestawienie aspektów gospodarczych, w odniesieniu do rynku wewnętrznego i prawa konkurencji, ze społecznym wymiarem sportu w sferze innych polityk unijnych, skłania do podjęcia rozważań nad wybranymi obszarami prawa UE, w których sport jest źródłem szczególnych problemów wynikających z jego specyficznej natury. Wyjątkowość sportu, jako przedmiotu prawa Unii Europejskiej, została usankcjonowana w przepisach Traktatu z Lizbony i realizuje się w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, głównie w toku oceniania zgodności zasad sportowych z wymogami prawa UE. W tym ujęciu sport jest źródłem wyzwań dla teorii i praktyki prawa UE i stanowi przedmiot badań w tym opracowaniu.

Mając na uwadze tak zakreślony obszar badawczy, punkt wyjścia do szczegółowych rozważań stanowi próba zdefiniowania i wykazanie szczególnego charakteru sportu w prawie Unii Europejskiej, a także próba ujęcia systemowego dla aktywności sportowej w świetle gwarancji swobód rynku wewnętrznego UE. Dalsze wątki badawcze obejmują problematykę sportu w kontekście unijnych reguł udzielania pomocy publicznej oraz transmisji wydarzeń sportowych w Unii Europejskiej w ujęciu prawnym i praktycznym. Tematyka społecznego wymiaru sportu podejmowana jest w opracowaniach dotyczących wyłączenia społecznego; dialogu społecznego; zapobiegania przemocy i nietolerancji w sporcie. Przedstawiona publikacja obejmuje także dwa opracowania dotyczące aspektów instytucjonalnych, w tym jurysdykcji Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu oraz statusu prawnego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
Ilość stron 234 stron
Wydawnictwo Instytut Wydawniczy EuroPrawo
ISBN 978-83-7627-111-8
Data publikacji 2014-09-10
Język polski
Spis treści 5
Słowo wstępne 9
Rozdział 1. Szczególny charakter sportu w prawie Unii Europejskiej 11
1.1. Wykonywanie działalności sportowej w ramach rynku wewnętrznego 11
1.2. Kompetencja Unii Europejskiej w sferze sportu 13
1.3. Artykuł 165 TFUE: „…Unia wspiera europejskie przedsięwzięcia w zakresie sportu…” 14
1.4. Artykuł 165 TFUE: „…uwzględniając jego szczególny charakter…” 15
1.5. Artykuł 165 TFUE: „…jego struktury oparte na zasadzie dobrowolności oraz uwzględniając jego funkcję społeczną i edukacyjną…” 19
1.6. Podsumowanie 23
Bibliografia 24
Rozdział 2. Aktywność sportowa w świetle gwarancji swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej – próba ujęcia systemowego 27
2.1. Zagadnienia wprowadzające 27
2.2. Mechanizm obejmowania sportu kontrolą unijną 31
2.2.1. Sport i jego wymiar komercyjny 31
2.2.2. Status zawodników i innych uczestników sportu 36
2.2.2.1. Agenci i trenerzy 37
2.2.2.2. Sportowcy 40
2.2.3. Ingerencja w autonomię organizacji pozarządowych 45
2.2.4. Granice podporządkowania 49
2.3. Znaczenie dorobku sportowego dla zwiększenia ochrony prawnej 56
2.3.1. Skutek horyzontalny 57
2.3.2. Ochrona nie tylko przed dyskryminacją 61
2.3.3. Objecie ochroną obywateli państw trzecich 66
Bibliografia 70
Rozdział 3. Sport w ujęciu unijnych reguł pomocy publicznej 75
3.1. Wprowadzenie 75
3.2. Pojęcie pomocy publicznej w prawie Unii Europejskiej a sport 78
3.2.1. Kluby sportowe jako przedsiębiorstwa w rozumieniu prawa Unii Europejskiej 78
3.2.2. Traktatowe przesłanki pomocy publicznej 81
3.2.3. Wyjątki od zakazu pomocy publicznej w kontekście działalności sportowej 83
3.3. Wspieranie działalności klubów sportowych w kontekście unijnych reguł pomocy publicznej 86
3.3.1. Pomoc przyznawana dla celów edukacji szkolnej – centra rekreacji sportowej dla młodzieży 86
3.3.2. Kluby sportowe jako adresaci zmian w zakresie zasad planowania przestrzennego 87
3.3.3. Regulacje podatkowe i rozliczeniowe korzystne dla klubów sportowych 88
3.4. Infrastruktura sportowa w kontekście unijnych reguł pomocy publicznej 91
3.4.1. Infrastruktura sportowa a „infrastruktura użyteczności publicznej” 91
3.4.2. Finansowanie lokalnej infrastruktury sportowej ze środków publicznych 95
3.5. Zasady Financial Fair-Play w piłkarstwie zawodowym a unijne reguły pomocy publicznej 99
3.6. Wnioski 100
Bibliografia 102
Rozdział 4. Transmisje wydarzeń sportowych w prawie Unii Europejskiej – zarys problemu 107
4.1. Wprowadzenie 107
4.2. Widowisko sportowe jako przedmiot obrotu gospodarczego 108
4.3. Ograniczenia wyłączności eksploatacji widowiska sportowego i praw do sportowej transmisji telewizyjnej 113
4.4. Praktyki rynkowe organizatorów wydarzeń sportowych a unijne reguły konkurencji 121
Podsumowanie 126
Bibliografia 127
Rozdział 5. W(y)łączenie społeczne w sporcie 131
Wprowadzenie 131
5.1. Sport jako zjawisko społeczne 131
5.1.1. Wykluczenie społeczne 134
5.1.2. Włączenie społeczne w sporcie i poprzez sport 135
5.1.3. Edukacja poprzez sport i społeczna rola sportu 139
5.2. Zapobieganie i zwalczanie przemocy i nietolerancji 141
5.3. Zaangażowanie organizacji sportowych i wolontariat 143
Podsumowanie 145
Bibliografia 146
Rozdział 6. Dialog społeczny w sporcie w prawie Unii Europejskiej 149
6.1. Wprowadzenie 149
6.2. Dialog społeczny. Europejski dialog społeczny 151
6.3. Europejski dialog społeczny w sporcie: proces tworzenia ESSDC dla sektora sportu i aktywnego wypoczynku 154
6.4. ESSDC dla sektora zawodowej piłki nożnej 158
6.5. Konkluzje 163
Bibliografia 164
Rozdział 7. Zapobieganie przemocy i dyskryminacji w sporcie w prawie Unii Europejskiej 167
7.1. Specyfika działań Unii Europejskiej w dziedzinie sportu i związanych z nim zagrożeń 167
7.2. Zjawiska niepożądane w sporcie a prawo Unii Europejskiej 169
7.3. Dyskryminacja w sporcie a prawo Unii Europejskiej 171
7.4. Przemoc w sporcie a prawo Unii Europejskiej 180
7.4.1. Chuliganizm stadionowy a prawo Unii Europejskiej 181
7.4.2. Przemoc wobec sportowców w procesie treningowym a prawo Unii Europejskiej 183
7.5. Podsumowanie – ocena działań Unii Europejskiej 186
Bibliografia 187
Rozdział 8. Jurysdykcja Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu 191
Wprowadzenie 191
8.1. Sport a prawo międzynarodowe 192
8.2. Utworzenie Trybunału Arbitrażowego ds.Sportu 193
8.3. Struktura Trybunału 195
8.4. Kognicja Trybunału 199
8.5. Jurysdykcja doradcza 200
8.6. Postępowanie mediacyjne 202
8.7. Postępowanie 203
Podsumowanie 206
Bibliografia 207
Rozdział 9. Międzynarodowy Komitet Olimpijski 211
9.1. Igrzyska olimpijskie w starożytności 211
9.2. Narodziny współczesnego olimpizmu 213
9.3. Struktura i zasady działania MKOl 214
9.4. Uprawnienia międzynarodowe 218
9.5. Podsumowanie 229
Bibliografia 229