Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Teoria celu prawa Unii Europejskiej
Teoria celu prawa Unii Europejskiej
Do koszyka
50,15 zł
Teoria celu prawa Unii Europejskiej jest, obok teorii wartości i teorii zasad, jedną z trzech teorii składających się na normatywną teorię prawa Unii Europejskiej w ogólności. Cele poszczególnych źródeł prawa unijnego są określone w sposób wyraźny w każdym akcie prawa unijnego, w tym w traktatach unijnych. Intencja prawodawcy jest więc z góry określona w normach prawnych. Pomimo tego katalog celów, do których zmierza Unia Europejska jest otwarty, ponieważ prawo unijne składa się z łańcucha norm-celów i norm-środków, spośród których cele traktatowe stanowią swoisty "kod genetyczny" Unii Europejskiej.

Analiza celowości prawa unijnego prowadzi do potwierdzenia tezy o istnieniu zasady jedności teleologicznej unijnego porządku prawnego, zgodnie z którą cele traktatowe Unii Europejskiej stanowią cele samoistne, a cele określone w aktach niższego rzędu stanowią konieczne środki realizacji celów traktatowych. Zasada ta stanowi istotny element wykładni i oceny ważności norm prawa unijnego dokonywanej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nawet jeśli nie jest wprost nazywana. Z tego względu niniejsza praca może okazać się użyteczną lekturą nie tylko dla przedstawicieli nauki prawa, ale także dla prawników praktyków.

Ilość stron 224 stron
Wydawnictwo Instytut Wydawniczy EuroPrawo
ISBN 978-83-7627-108-8
Data publikacji 2013-05-15
Język polski
Spis treści 7
Wstęp 11
Rozdział I.Założenia terminologiczne i metodologiczne 15
1. Zakres ustaleń terminologicznych i metodologicznych 15
1.1. Zakres badań poznawczych 18
1.2. Zakres badań ocennych 19
2. Założenia terminologiczne 21
2.1. Pojęcie celu prawa 21
2.2. Pojęcie prawa Unii Europejskiej 22
2.3. Pojęcie celu prawa Unii Europejskiej 23
3. Założenia metodologiczne 28
4. Aspekty teorii celu prawa Unii Europejskiej 30
5. Zasięg oceny skutków teorii celu prawa Unii Europejskiej 31
6. Uwagi podsumowujące 32
Rozdział IIPrzedmiot teorii celu prawa Unii Europejskiej 33
1. Uwagi wstępne 33
2. Normatywna teoria prawa Unii Europejskiej 35
2.1. Normatywna teoria prawa Roberta Alexego 35
2.2. Pojęcie teorii zasad prawa Unii Europejskiej 35
2.3. Pojęcie teorii wartości prawa Unii Europejskiej 36
2.4. Pojęcie teorii celu prawa Unii Europejskiej 41
3. Celowość prawa Unii Europejskiej 42
3.1. Pojęcie celowości prawa Unii Europejskiej 42
3.2. Celowość w aspekcie semantycznym 44
3.3. Celowość w aspekcie treściowym 45
4. Taksonomia celów traktatowych Unii Europejskiej 47
4.1. Finis operantis i finis operis 48
4.2. Cel główny i cel pomocniczy 48
4.3. Cele określone w sposób pozytywny i cele określone w sposób negatywny 49
4.4. Cele ogólne i cele szczegółowe 49
4.5. Cele wyższego i niższego rzędu 50
4.6. Cele indywidualne i ponadindywidualne 52
4.7. Cele obiektywne i subiektywne 54
4.8. Cele-efekty i cele ochronne (pielęgnacyjne) 55
5. Uwagi podsumowujące 58
Rozdział III Geneza i ewolucja celów Unii Europejskiej 59
1. Uwagi wstępne 59
2. Traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich 62
2.1. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali 62
2.2. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą 69
2.3. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej 71
3. Traktaty zmieniające traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich 73
3.1. Traktat fuzyjny 73
3.2. Jednolity Akt Europejski 74
4. Traktat o Unii Europejskiej 79
5. Traktaty zmieniające traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 87
5.1. Traktat Amsterdamski 87
5.2. Traktat z Nicei 88
5.3. Traktat z Lizbony 90
6. Traktaty o Przystąpieniu 93
7. Uwagi podsumowujące 95
Rozdział IV Cele traktatowe Unii Europejskiej według kryterium materialnego 99
1. Uwagi wstępne 99
2. Ustanowienie Unii Europejskiej 102
3. Rozwój integracji europejskiej 103
4. Pogłębienie solidarności między narodami 104
5. Wspieranie pokoju, bezpieczeństwa i postępu w Europie i na świecie oraz wspieranie wartości Unii Europejskiej i dobrobytu jej narodów 104
6. Popieranie postępu gospodarczego i społecznego narodów Unii Europejskiej 111
6.1. Urzeczywistnienie rynku wewnętrznego 111
6.1.1. Działanie na rzecz trwałego rozwoju Europy 114
6.1.2. Utworzenie obszaru bez granic wewnętrznych 116
6.1.3. Zwalczanie wykluczenia społecznego i dyskryminacji 119
6.1.4. Wsparcie sprawiedliwości społecznej i ochrony socjalnej 121
6.1.5. Równość kobiet i mężczyzn 122
6.1.6. Solidarność między pokoleniami 124
6.1.7. Ochrona praw dziecka 128
6.2. Wsparcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej 128
6.3. Solidarność między państwami członkowskimi 130
6.4. Umacnianie ochrony środowiska 132
6.5. Prowadzenie polityk unijnych 133
7. Ustanowienie obywatelstwa Unii Europejskiej 134
8. Przystąpienie Unii Europejskiej do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 136
9. Zapewnienie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 137
10. Ustanowienie unii gospodarczej i walutowej, której walutą jest euro 141
11. Umacnianie i propagowanie wartości i interesów Unii Europejskiej w stosunkach zewnętrznych 142
11.1. Cele zewnętrzne ogólne 143
11.2. Cele zewnętrzne szczególne realizowane w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 144
12. Uwagi podsumowujące 148
Rozdział V Kompetencje Unii Europejskiej w zakresie realizacji celów Unii Europejskiej 149
1. Uwagi wstępne 149
2. Kategorie kompetencji Unii Europejskiej w kontekście realizacji celów Unii Europejskiej 150
2.1. Kompetencje przyznane Unii Europejskiej 150
2.1.1. Kompetencje wyłączne Unii Europejskiej 152
2.1.2. Kompetencje dzielone między Unię Europejską i państwa członkowskie 152
2.2. „Kompetencje nieprzyznane” Unii Europejskiej 153
2.2.1. Koordynacja polityk gospodarczych państw członkowskich 154
2.2.2. Procedura wzmocnionej współpracy 155
2.3. „Kompetencje potencjalne” Unii Europejskiej 156
2.3.1. Artykuł 352 TFUE 156
2.3.2. Artykuł 21 TFUE 160
3. Zasady realizacji celów Unii Europejskiej 161
3.1. Ogólne zasady wykonywania kompetencji 161
3.2. Zasada celowości prawa Unii Europejskiej 163
3.2.1. Zasada celowości jako zasada ogólna prawa 163
3.2.2. Zasada celowości jako zasada ogólna prawa Unii Europejskiej 166
3.3. Zasada jedności teleologicznej prawa Unii Europejskiej 169
4. Uwagi podsumowujące 172
Rozdział VI Struktura i funkcja celów traktatowych Unii Europejskiej 173
1. Uwagi wstępne 173
2. Struktura celów traktatowych Unii Europejskiej 177
2.1. Cele unijnych aktów prawnych a cele unijnego prawodawcy 177
2.2. Cele poszczególnych aktów prawa Unii Europejskiej 179
2.3. Cel a fragment tekstu prawnego, z którym cel jest łączony 183
2.4. Kolizja celów 185
3. Funkcje celów traktatowych Unii Europejskiej 186
3.1. Funkcja systematyzująca (strukturyzacyjna) 188
3.2. Funkcja stabilizacyjna 191
3.3. Funkcja interpretacyjna 192
3.4. Funkcja represyjna 199
3.5. Funkcja dynamizacyjna 201
4. Uwagi podsumowujące 202
Zakończenie 205
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 209
Bibliografia 215