Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Wybrane obowiązki pracodawcy wobec pracowników i związków zawodowych
Wybrane obowiązki pracodawcy wobec pracowników i związków zawodowych
Do koszyka
59,00 zł
Publikacja ukazuje istotne problemy związane z obowiązkami pracodawcy wynikającymi z prawa pracy. Analizie prawnej poddano większość obowiązków o charakterze podstawowym wynikających z kodeksu pracy oraz ustawy o związkach zawodowych, które dotyczą wszystkich pracodawców niezależnie od ich rodzaju, formy prawnej oraz liczby zatrudnianych u nich pracowników. Omówiono również powinności pracodawcy związane z zatrudnianiem szczególnych grup pracowniczych na przykładzie pracowników niepełnosprawnych oraz telepracowników, a także specyficzne obowiązki pracodawców w sektorze publicznym na przykładzie szkół publicznych.

Podjęto również próbę analizy i oceny wybranych konstrukcji i rozwiązań prawnych oraz sformułowania w tym zakresie wniosków de lege ferenda. W publikacji poruszono najbardziej aktualne zagadnienia, które nie były dotychczas jeszcze omówione w tak szerokim zakresie w piśmiennictwie prawniczym, a które są źródłem rozbieżnej wykładni i rozlicznych problemów interpretacyjnych w procesie stosowania prawa. Książka będzie szczególnie przydatna studentom takich kierunków jak: administracja, prawo, zarządzanie czy politologia. Będzie także cenną pomocą dla wszystkich praktyków zajmujących się interpretacją i stosowaniem prawa pracy.
Ilość stron 374 stron
Wydawnictwo Instytut Wydawniczy EuroPrawo
ISBN 978-83-7627-137-8
Data publikacji 2016-09-30
Język polski
Spis treści 5
Wstęp 13
Obowiązek pracodawcy wpływania na kształtowanie zasad współżycia społecznego (Beata Rozpędek) 15
1. Uwagi wprowadzające 15
2. Aksjologiczne podstawy obowiązku wynikającego z art. 94 pkt 10 kodeksu pracy. 16
3. Pojęcie i istota obowiązku pracodawcy wpływania na kształtowanie zasad współżycia społecznego 18
4. Treść i znaczenie zasad współżycia społecznego w kontekście art. 94 pkt 10 kodeksu pracy 20
5. Obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego jako obowiązek pracodawcy o charakterze podstawowym 23
6. Treść obowiązku wpływania na kształtowanie zasad współżycia społecznego 24
7. Podsumowanie 30
Bibliografia 31
Obowiązek lojalności pracodawcy wobec pracownika w stosunkach pracy (Helena Szewczyk) 35
1. Uwagi wprowadzające 35
2. Pojęcie i istota obowiązku lojalności stron stosunku pracy 38
3. Obowiązek lojalności w prawie urzędniczym 45
4. Uwagi końcowe 48
Bibliografia 50
Obowiązek pracodawcy informowania pracowników (Mateusz Fajkis) 55
1. Zagadnienia ogólne 55
2. Obowiązek informowania o warunkach zatrudnienia 57
3. Obowiązek zaznajamiania z zakresem obowiązków pracowniczych 60
4. Obowiązek zaznajamiania z podstawowymi uprawnieniami pracowniczymi 63
5. Obowiązek udostępnienia przepisów dotyczących równego traktowania 66
6. Obowiązek informowania pracowników o możliwości zmiany wymiaru czasu pracy 70
7. Podsumowanie 72
Bibliografia 74
Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania dyskryminacji pracowników (Mateusz Fajkis, Helena Szewczyk) 79
1. Zagadnienia ogólne 79
2. Przeciwdziałanie dyskryminacji na gruncie prawa międzynarodowego i europejskiego 82
3. Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu 84
3.1. Pojęcie i istota obowiązku 84
3.2. Pracodawczy obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji a inne obowiązki pracodawcy 86
3.3. Charakter prawny obowiązku. 87
3.4. Treść i granice obowiązku 89
4 Naruszenie obowiązku przeciwdziałania dyskryminacji w świetle wybranych orzeczeń sądowych 94
5. Środki obrony pracownika przeciw naruszeniom zasady równego traktowania 98
6. Podsumowanie 102
Bibliografia 103
Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi w świetle art. 943 § 1 k.p. (Helena Szewczyk) 109
1. Uwagi wprowadzające 109
2. Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi jako element treści stosunku pracy 110
3. Treść i granice obowiązku 115
4. Praktyczna realizacja obowiązku przeciwdziałania mobbingowi 117
5. Uwagi końcowe 121
Bibliografia 122
Obowiązek pracodawcy obiektywnego i sprawiedliwego oceniania pracownika (Helena Szewczyk) 127
1. Uwagi wprowadzające 127
2. Pojęcie i istota obowiązku obiektywnego i sprawiedliwego oceniania pracowników 129
3. Mechanizm i tryb oceniania pracowników na przykładzie pracowników administracji publicznej 131
4. Zasady przeprowadzania obiektywnej i sprawiedliwej oceny pracowniczej 137
5. Naruszenie dóbr osobistych pracowników przy ocenianiu 139
6. Uprawnienia pracowników w razie dokonania wadliwej oceny przez pracodawcę 143
7. Uwagi końcowe 147
Bibliografia 149
Obowiązki pracodawcy związane z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (Rafał Czeladzki) 153
1. Uwagi wprowadzające 153
2. Pojęcie „bezpieczne i higieniczne warunki pracy” 155
3. Szczególne obowiązki pracodawcy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 156
3.1. Obowiązek pracodawcy zapewnienia udzielania pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników 158
3.2. Obowiązek pracodawcy związany z oceną i dokumentowaniem ryzyka zawodowego oraz informowania pracowników o ryzyku zawodowym 162
3.3. Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 167
4. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie obowiązków zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 172
5. Podsumowanie 179
Bibliografia 180
Obowiązki pracodawcy związane z organizacją pracy (Rafał Czeladzki) 185
1. Wstęp 185
2. Organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy 186
3. Organizowanie pracy w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i przy ustalonym z góry tempie 191
4. Podsumowanie 196
Bibliografia 197
Obowiązki pracodawcy związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej (Anna Jadwiszczok) 201
1. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej 201
2. Akta osobowe pracownika i inna dokumentacja pracownicza 204
3. Udostępnianie dokumentacji pracowniczej 208
4. Ochrona danych osobowych przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej 210
5. Przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracownika 211
6. Nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej 213
Bibliografia 217
Obowiązki pracodawcy związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników (Katarzyna Janaczek) 221
1. Uwagi wstępne 221
2. Zakres pojęcia podnoszenie kwalifikacji 224
3. Świadczenia przysługujące pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje 227
3.1. Urlop szkoleniowy 228
3.2. Płatne zwolnienie z całości lub części dnia pracy 232
3.3. Umowa szkoleniowa 233
4. Fakultatywne świadczenia ułatwiające podnoszenie kwalifikacji 235
5. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych na podstawie przepisów szczególnych 236
6. Podsumowanie 238
Bibliografia 239
Obowiązek pracodawcy zaspokajania socjalnych potrzeb pracowników (Katarzyna Janaczek) 243
1. Uwagi wstępne 243
2. Obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz problematyka dotycząca rezygnacji z tego obowiązku 246
3. Obowiązki pracodawcy związane z administrowaniem zakładowym funduszem świadczeń socjalnych 251
4. Zakres podmiotowy związany z uprawnieniami do świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 260
5. Odpowiedzialność pracodawców na tle przepisów o działalności socjalnej 262
6. Uwagi końcowe 264
Bibliografia 266
Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych (Monika Zielony) 271
1. Wstęp 271
2. Obowiązki pracodawcy związane z czasem pracy osób niepełnosprawnych 272
3. Obowiązek pracodawcy udzielenia dodatkowej przerwy 278
4. Obowiązek pracodawcy udzielenia dodatkowych urlopów i zwolnień od pracy 279
5. Obowiązek pracodawcy zapewnienia niezbędnych racjonalnych usprawnień 282
6. Obowiązek dostosowania warunków pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych 285
7. Obowiązek utrzymywania przez pracodawcę określonych wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz obowiązek dokonywania przez pracodawcę wpłat na PFRON 288
8. Obowiązek sprawozdawczy pracodawcy zatrudniającego niepełnosprawnych pracowników 294
9. Podsumowanie 296
Bibliografia 296
Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem telepracowników (Monika Zielony) 301
1. Wstęp 301
2. Obowiązek pracodawcy związany z zapewnieniem sprzętu i narzędzi pracy 302
3. Umowa modyfikująca obowiązki pracodawcy z art. 6711 § 1 k.p. 307
4. Obowiązek pracodawcy w zakresie bhp 309
5. Obowiązek pracodawcy zapewnienia dostępu do zakładu pracy i obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji 313
6. Obowiązek zawarcia porozumienia lub regulaminu określającego warunki stosowania teleprpracy 314
7. Podsumowanie 316
Bibliografia 317
Szczególne obowiązki pracodawców w szkołach publicznych (Dariusz Dwojewski) 321
1. Wstęp 321
2. Obowiązki dyrektora szkoły związane z zatrudnianiem nauczycieli 323
2.1. Obowiązki dotyczące nawiązania stosunku pracy z nauczycielem 323
2.2. Obowiązki związane z oceną pracy nauczyciela 328
2.3. Zawieszenie nauczyciela w obowiązkach 331
2.4. Obowiązki związane z profilaktyczną ochroną zdrowia nauczycieli 333
2.5. Obowiązki dyrektora związane z ochroną nauczyciela 338
3. Wybrane obowiązki dyrektora szkoły związane z zatrudnianiem pracowników niepedagogicznych 339
4. Obowiązki związane z nawiązaniem stosunku pracy z pracownikiem samorządowym 340
5. Obowiązki związane ze służbą przygotowawczą 344
6. Okresowa ocena pracowników samorządowych 347
7. Podsumowanie 351
Bibliografia 353
Obowiązek pracodawcy zapewnienia wyposażenia rzeczowego związku zawodowego (Ewa Całka) 357
1. Wprowadzenie 357
2. Charakter prawny obowiązku zapewnienia wyposażenia rzeczowego związku zawodowego oraz pojęcie pomieszczenia i urządzeń technicznych na tle regulacji ustawy o związkach zawodowych 358
3. Warunki realizacji obowiązku wyposażenia rzeczowego zakładowej organizacji związkowej 361
4. Roszczenie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy dotyczącej wyposażenia związku zawodowego 365
5. Realizacja obowiązku wyposażenia rzeczowego związku zawodowego, a skutki podatkowe 368
6. Postulaty de lege ferenda 369
Bibliografia 372