Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Wybrane problemy ustawowej regulacji środków karnych oraz środków zabezpieczających
Wybrane problemy ustawowej regulacji środków karnych oraz środków zabezpieczających
Do koszyka
49,00 zł
Opracowanie, poświęcone problematyce ustawowej regulacji środków karnych i zabezpieczających, zasługuje z wielu powodów na publikację. Kodeks karny z 1997 r. podlegał bowiem wielokrotnym zmianom związanym m.in. z regulacją środków karnych oraz środków zabezpieczających. Istotne zmiany w tym zakresie wprowadziły przede wszystkim przepisy ustawy nowelizacyjnej z 20 lutego 2015 r., które objęły m.in. regulację okresu obowiązywania i podstaw stosowania środków karnych, ale przede wszystkim nowego katalogu i nowych podstaw stosowania środków zabezpieczających. Nie ulega zatem wątpliwości, że problematyka będąca przedmiotem opracowania Autorów niniejszej pracy zbiorowej jest ważna naukowo, a przy tym aktualna, nie tylko z uwagi na ,,nowość’’ wielu regulacji, ale także z uwagi na występujące w doktrynie różne, niekiedy krytyczne, oceny wprowadzonych zmian.

Przedstawiony zbiór opracowań zawiera osiem artykułów naukowych poświęconych wybranym zagadnieniom ustawowej regulacji środków karnych i środków zabezpieczających. Tytuł opracowania zakreślił szerokie ramy dla podjęcia przez Autorów wieloaspektowego ujęcia przewodniej problematyki. W poszczególnych artykułach Autorzy skupiają się zatem nie tylko na regulacjach zawartych w kodeksie karnym, ale też w przepisach kodeksu karnego skarbowego, czy też w ujęciu prawa karnego gospodarczego, a nawet w systemie niemieckiego prawa karnego
Ilość stron 170 stron
Wydawnictwo Instytut Wydawniczy EuroPrawo
ISBN 978-83-7627-148-4
Data publikacji 2017-04-25
Język polski
Spis treści 5
Wykaz skrótów 9
Słowo wstępne 11
Środki karnoprawne służące zabezpieczeniu społeczeństwa przed niebezpiecznym sprawcą czynu zabronionego w świetle gwarancji konstytucyjnych (Joanna Długosz) 17
Ogólne zasady stosowania środków zabezpieczających przed i po nowelizacji k.k. z dnia 20 lutego 2015 r. (Piotr Góralski) 31
I. Pojęcie ogólnych zasad stosowania środków zabezpieczających 32
II. Ogólne zasady stosowania środków zabezpieczających w k.k. z 1932 i 1969 r. 33
III. Ogólne zasady stosowania środków zabezpieczających w pierwotnej wersji kodeksu karnego z 1997 r., obowiązującej do dnia 1 lipca 2015 r. 38
IV. Ogólne zasady stosowania środków zabezpieczających po nowelizacji przepisów kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 r. 41
V. Zagadnienie odnoszenia ogólnych zasad stosowania środków zabezpieczających do tzw. środków administracyjnych (art. 99 § 1 k.k.) oraz przepadku określonego w art. 45a k.k. 54
VI. Wnioski 57
Orzekanie łącznego zakazu prowadzenia pojazdów za przestępstwo – wybrane zagadnienia (Jerzy Lachowski) 63
I. Wprowadzenie 63
II. Tryb orzekania łącznego zakazu prowadzenia pojazdów 64
III. Przesłanka jednorodzajowości zakazu prowadzenia pojazdów 67
III. Odpowiednie stosowanie przepisów o karze łącznej do łącznego zakazu prowadzenia pojazdów 70
Izolacja prewencyjna w systemie niemieckiego prawa karnego (Agnieszka Malicka) 77
I. Uwagi wprowadzające 77
II. Historia instytucji izolacji prewencyjnej w Niemczech 80
III. Orzeczenia Federalnego Trybunału Konstytucyjnego i zmiana przepisów 85
IV. Podstawy prawne izolacji prewencyjnej 90
V. Zasada proporcjonalności przy zastosowaniu izolacji prewencyjnej 95
VI. Uwagi końcowe 96
Środek karny zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi – zagadnienia wybrane (Joanna Mierzwińska-Lorencka) 101
Z problematyki środków karnych w prawie karnym gospodarczym. Uwagi na marginesie zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (Piotr Ochman) 119
I. Uwagi wprowadzające 120
II. Uwagi szczegółowe 123
A. Istota zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej 123
B. Przesłanki orzekania zakazu zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu jako środka karnego 125
C. Przesłanki orzekania zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej jako środka karnego 126
D. Czas trwania zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej jako środka karnego 129
E. Zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej orzekany jako samoistny środek karny 129
F. Obraz statystyczny prawomocnych skazań za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu z wykorzystaniem zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej jako środka karnego 132
III. Podsumowanie 135
Majątkowe środki karne w prawie karnym skarbowym (Janusz Sawicki) 139
,,Proporcjonalność” granicy temporalnej z przepisu art. 42 par. 2 k.k. (Agata Ziółkowska) 159
I. Uwagi wstępne 159
II. Treść zasady proporcjonalności sensu largo 161
III. Tryb fakultatywny orzekania a zasada proporcjonalności sensu largo 163
IV. Tryb obligatoryjny orzekania a zasada proporcjonalności sensu largo 164
V. Analiza przepisu art. 42 § 2 k.k. w oparciu o zasady tworzące zasadę proporcjonalności sensu largo 164
VI. Wnioski 167