Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w prawie Unii Europejskiej
Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w prawie Unii Europejskiej
Do koszyka
55,25 zł
Dyskryminacja ze względu na wiek nie jest zjawiskiem nowym, jednak dopiero od niedawna rozpoznawanym i definiowanym w unijnym porządku prawnym. Prezentowana książka jest pierwszym kompleksowym opracowaniem tego tematu, zarówno z perspektywy teoretycznoprawnej, jak i praktycznej. W toku wywodów omawiane są ramy prawne zakazu dyskryminacji ze względu na wiek, najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z tego zakresu, a także środki prawne służące zapewnieniu skutecznego stosowania zasady niedyskryminacji ze względu na wiek.

Publikacja omawia między innymi zagadnienia:

Ramy prawne zakazu dyskryminacji ze względu na wiek w prawie Unii Europejskiej, a w nim między innymi zagadnienia:Artykuł 19 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Karta praw podstawowych UE, Dyrektywa 2000/78 o równym traktowaniu w zakresie zatrudnienia i pracy, Ogólna charakterystyka dyrektywy 2000/78,Pojęcie dyskryminacji, w tym dyskryminacji ze względu na wiek,według dyrektywy 2000/78, Dopuszczalne odstępstwa od zakazu dyskryminacji w dyrektywie 2000/78, Obowiązki państw członkowskich w ramach transpozycji dyrektywy 2000/78, Inicjatywy towarzyszące dyrektywie 2000/78 i nowe programy zwalczania dyskryminacji, Zielona księga Równość i niedyskryminacja w rozszerzonej Unii Europejskiej, Komunikat Komisji Europejskiej – Niedyskryminacja i równe szanse dla wszystkich – strategia ramowa oraz Program Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL, Rezolucja Parlamentu Europejskiego Postępy w zakresie równych szans i niedyskryminacji w Unii Europejskiej

Sformułowanie zasady niedyskryminacji ze względu na wiek jako zasady ogólnej prawa unijnego, a w nim między innymi: Wyrok w sprawie Mangold, Opinia rzecznika generalnego –propozycja uznania przedterminowego skutku pośredniego dyrektywy2000/78, Potwierdzenie proklamowania zasady niedyskryminacji ze względu na wiek w wyroku w sprawie Kücükdeveci, Czy wyrok w sprawie Mangold stanowił akt ultra vires? – stanowisko Federalnego Trybunału Konstytucyjnego wyrażone w wyroku Honeywell

Dopuszczalne środki różnicujące – uzasadnienie nie równego traktowania ze względu na wiek, a w nim między innymi: Uzasadnienie nierównego traktowania (art. 6 ust. 1 dyrektywy2000/78) a definicja dyskryminacji pośredniej (art. 2 ust. 2 lit. b)dyrektywy 2000/78), Przepisy krajowe ustanawiające wiek emerytalny w świetle motywu czternastego oraz art. 6 dyrektywy 2000/78Interpretacja pojęcia „obiektywnego i racjonalnego uzasadnienia”w rozumieniu art. 6 ust. 1 dyrektywy 2000/78 w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, Wyrok w sprawie Palacios de la Villa,Wyrok w sprawie Age Concern England, Wyrok w sprawie Hütter, Wyrok w sprawie Petersen, Wyrok w sprawie Andersen, Wyrok w sprawie Rosenbladt, Wyrok w sprawie Georgiew, Wyrok w sprawach połączonych Fuchs i Köhler, Wyrok w sprawach połączonych Hennings i Mai, Wyrok w sprawie Prigge, Wyrok w sprawie Hörnfeldt, Wyrok w sprawie Komisja przeciwko Węgrom, Wyrok w sprawie Odar, Wyrok w sprawie Petersen,Wyrok w sprawie Prigge, Wyrok w sprawie Wolf, Wyrok w sprawie Prigge

Środki prawne dla zapewnienia przestrzegania zakazu dyskryminacji ze względu na wiek, a w nim między innymi zagadnienia: Ciężar dowodu, Przesłanki odpowiedzialności pracodawcy, Skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje,Ochrona przed retorsjami

Unia Europejska wobec problemów związanych ze zmianami demograficznymi w kontekście zwalczania dyskryminacji ze względu na wiek, w nim między innymi: Ageizm, Problem starzenia się społeczeństw a dyskryminacja ze względu na wiek,Działania wobec zagrożeń wynikających ze starzenia się społeczeństw – aspekty prawne, Działania na rzecz pełnego udziału ludzi młodych w rynku pracy, edukacji i życiu społecznym– aspekty prawne
Ilość stron 470 stron
Wydawnictwo Instytut Wydawniczy EuroPrawo
ISBN 978-83-7627-104-0
Data publikacji 2013-04-02
Język polski
Spis treści 5
Wykaz akronimów 11
Wykaz skrótów 16
Wprowadzenie 17
Rozdział IZagadnienia podstawowe 27
1. Znaczenie ogólnych zasad prawa w prawie Unii Europejskiej 27
2. Zasada niedyskryminacji w prawie Unii Europejskiej 39
3. Pojęcie dyskryminacji ze szczególnym uwzględnieniem dyskryminacji ze względu na wiek 45
3.1. Dyskryminacja bezpośrednia 48
3.2. Dyskryminacja pośrednia 51
3.3. Molestowanie i zmuszanie do dyskryminacji 57
3.4. Dyskryminacja ze względu na więź jako rodzaj dyskryminacji bezpośredniej 59
3.5. Dyskryminacja wielokrotna 61
4. Wiek jako kryterium różnicujące 68
Rozdział IIRamy prawne zakazu dyskryminacji ze względu na wiek w prawie Unii Europejskiej 79
1. Uwagi ogólne 79
2. Prawo pierwotne 80
2.1. Artykuł 19 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 80
2.2. Karta praw podstawowych UE 89
3. Prawo pochodne 104
3.1. Dyrektywa 2000/78 o równym traktowaniu w zakresie zatrudnienia i pracy 104
3.1.1. Ogólna charakterystyka dyrektywy 2000/78 104
3.1.2. Uzasadnienie dyrektywy 2000/78 106
3.1.3. Pojęcie dyskryminacji, w tym dyskryminacji ze względu na wiek, według dyrektywy 2000/78 108
3.1.4. Zakres dyrektywy 2000/78 110
3.1.5. Dopuszczalne odstępstwa od zakazu dyskryminacji w dyrektywie 2000/78 113
3.1.6. Obowiązki państw członkowskich w ramach transpozycji dyrektywy 2000/78 115
3.2. Inicjatywy towarzyszące dyrektywie 2000/78 i nowe programy zwalczania dyskryminacji 127
3.2.1. Program działań w zakresie zwalczania dyskryminacji (w latach 2001–2006) 127
3.2.2. Zielona księga Równość i niedyskryminacja w rozszerzonej Unii Europejskiej 129
3.2.3. Komunikat Komisji Europejskiej – Niedyskryminacja i równe szanse dla wszystkich – strategia ramowa oraz Program Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL 130
3.2.4. Europejski Rok Równych Szans dla Wszystkich 132
3.2.5. Rezolucja Parlamentu Europejskiego Postępy w zakresie równych szans i niedyskryminacji w Unii Europejskiej 133
3.2.6. Komunikat Komisji Niedyskryminacja i równość szans: odnowione zobowiązanie 134
3.3. Projekt horyzontalnej dyrektywy równościowej w obszarach poza zatrudnieniem i pracą 137
3.3.1. Zasadność przyjęcia nowej horyzontalnej dyrektywy równościowej 137
3.3.2. Przebieg procesu legislacyjnego 140
3.3.3. Ogólna charakterystyka projektu dyrektywy 143
3.3.4. Postanowienia projektu dyrektywy odnoszące się do wieku jako kryterium różnicującego 148
4. Podsumowanie 151
Rozdział IIISformułowanie zasady niedyskryminacji ze względu na wiek jako zasady ogólnej prawa unijnego 155
1. Uwagi ogólne 155
2. Wyrok w sprawie Mangold 157
2.1. Stan faktyczny i kontekst prawny 157
2.2. Kwestia zgodności regulacji krajowej z porozumieniem ramowym 159
2.3. Opinia rzecznika generalnego – propozycja uznania przedterminowego skutku pośredniego dyrektywy 2000/78 160
2.4. Zastosowanie zasady ogólnej wobec braku skutku bezpośredniego horyzontalnego dyrektyw – analiza głównych tez wyroku 165
3. Źródła zasady niedyskryminacji ze względu na wiek w świetle wyroku w sprawie Mangold 170
3.1. Instrumenty międzynarodowe 170
3.2. Wspólna tradycja konstytucyjna państw członkowskich 184
4. Potwierdzenie proklamowania zasady niedyskryminacji ze względu na wiek w wyroku w sprawie Kücükdeveci 186
4.1. Stan faktyczny i kontekst prawny 186
4.2. Opinia rzecznika generalnego – postulat złagodzenia krytyki wyroku w sprawie Mangold 187
4.3. Zapewnienie skuteczności zasady niedyskryminacji ze względu na wiek – analiza głównych tez wyroku 191
5. Czy wyrok w sprawie Mangold stanowił akt ultra vires? – stanowisko Federalnego Trybunału Konstytucyjnego wyrażone w wyroku Honeywell 196
6. Podsumowanie 204
Rozdział IVDopuszczalne środki różnicujące – uzasadnienie nierównego traktowania ze względu na wiek 215
1. Wprowadzenie 215
2. Obiektywne i racjonalne uzasadnienie zgodnym z prawem celem (art. 6 ust. 1 dyrektywy 2000/78) 219
2.1. Zagadnienia wstępne 219
2.2. Uzasadnienie nierównego traktowania (art. 6 ust. 1 dyrektywy 2000/78) a definicja dyskryminacji pośredniej (art. 2 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2000/78) 225
2.3. Przepisy krajowe ustanawiające wiek emerytalny w świetle motywu czternastego oraz art. 6 dyrektywy 2000/78 228
2.4. Interpretacja pojęcia „obiektywnego i racjonalnego uzasadnienia” w rozumieniu art. 6 ust. 1 dyrektywy 2000/78 w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości 235
2.4.1. Wyrok w sprawie Mangold 235
2.4.2. Wyrok w sprawie Palacios de la Villa 237
2.4.3. Wyrok w sprawie Age Concern England 245
2.4.4. Wyrok w sprawie Hütter 251
2.4.5. Wyrok w sprawie Petersen 256
2.4.6. Wyrok w sprawie Kücükdeveci 258
2.4.7. Wyrok w sprawie Andersen 260
2.4.8. Wyrok w sprawie Rosenbladt 266
2.4.9. Wyrok w sprawie Georgiew 274
2.4.10. Wyrok w sprawach połączonych Fuchs i Köhler 284
2.4.11. Wyrok w sprawach połączonych Hennings i Mai 291
2.4.12. Wyrok w sprawie Prigge 297
2.4.13. Wyrok w sprawie Hörnfeldt 298
2.4.14. Wyrok w sprawie Komisja przeciwko Węgrom 302
2.4.15. Wyrok w sprawie Odar 307
2.5. Wnioski 312
3. Odstępstwa dopuszczalne ze względu na bezpieczeństwo publiczne, porządek publiczny i zdrowie publiczne 319
3.1. Zagadnienia wstępne 319
3.2. Wyrok w sprawie Petersen 322
3.3. Wyrok w sprawie Prigge 330
3.4. Wnioski 336
4. Istotny i determinujący wymóg zawodowy 338
4.1. Zagadnienia wstępne 338
4.2. Wyrok w sprawie Wolf 340
4.3. Wyrok w sprawie Prigge 346
4.4. Wnioski 348
5. Uzasadnienie nierównego traktowania ze względu na wiek w układach zbiorowych 349
6. Uprzywilejowanie wyrównawcze 356
7. Podsumowanie 359
Rozdział VŚrodki prawne dla zapewnienia przestrzegania zakazu dyskryminacji ze względu na wiek 365
1. Uwagi ogólne 365
2. Ciężar dowodu 366
3. Przesłanki odpowiedzialności pracodawcy 374
4. Skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje 379
5. Ochrona przed retorsjami 389
6. Podsumowanie 390
Rozdział VIUnia Europejska wobec problemów związanych ze zmianami demograficznymi w kontekście zwalczania dyskryminacji ze względu na wiek 393
1. Uwagi ogólne 393
2. Ageizm 394
3. Problem starzenia się społeczeństw a dyskryminacja ze względu na wiek 398
4. Działania wobec zagrożeń wynikających ze starzenia się społeczeństw – aspekty prawne 402
5. Działania na rzecz pełnego udziału ludzi młodych w rynku pracy, edukacji i życiu społecznym – aspekty prawne 414
6. Podsumowanie 417
Zakończenie 419
Wykaz literatury 429
Spis dokumentów 449
Spis orzecznictwa 456