Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Zasada równowagi instytucjonalnej w prawie Unii Europejskiej
Zasada równowagi instytucjonalnej w prawie Unii Europejskiej
Do koszyka
46,80 zł
Traktat z Lizbony, który wszedł w życie pod koniec 2009 roku, spowodował gruntowaną zmianę wielu czynników kształtujących system instytucjonalny Unii Europejskiej. Dotyczy to nie tylko np. podziału kompetencji instytucji unijnych; wprowadzone zmiany odcisnęły swe piętno na całym systemie prawnym UE. Doskonale widać to na przykładzie równowagi instytucjonalnej prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej), której poświęcone jest to opracowanie. Równowaga instytucjonalna budziła wiele kontrowersji wśród znawców prawa wspólnotowego jeszcze przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony. Obecnie te dyskusje tylko się wzmogły. Wątpliwości wokół uznania równowagi instytucjonalnej za zasadę ogólną prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej), jej związki z tradycyjnie pojmowanym podziałem władzy (zwłaszcza wobec nowej klasyfikacji aktów prawa wtórnego UE) czy jej rola w zakresie równoważenia interesów ponadnarodowych i państwowych w Unii Europejskiej – to tylko niektóre z wątpliwości, z którymi muszą zmierzyć się dziś politycy, prawnicy i politologowie zajmujący się sprawami unijnymi. Wskazane zagadnienia prowokują pytania ogólniejszej natury, m.in. o definicję, istotę i klasyfikacje samych zasad ogólnych prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej).

Zagadnienia te, choć fundamentalne, wciąż są niewystarczająco doprecyzowane. I tę właśnie lukę ma wypełnić niniejsze opracowanie. Co ważne, w podjętej analizie uwzględniono regulacje TUE i TFUE już w brzmieniu nadanym Traktem z Lizbony, z uwzględnieniem całego dorobku prawnego Wspólnot. Pozwoliło to, poza analizą samej równowagi instytucjonalnej, uchwycić szereg cech systemu instytucjonalnego UE w kontekście jej ewolucji. Dzięki temu zaś praca nabiera charakteru całościowej i aktualnej analizy stanu prawnego Wspólnot Europejskich.
Ilość stron 336 stron
Wydawnictwo Instytut Wydawniczy EuroPrawo
ISBN 978-83-7627-128-6
Data publikacji 2010-06-14
Język polski
Spis treści 7
Wykaz ważniejszych akronimów 11
Od autora 13
Wstęp 15
Rozdział 1Zasady ogólne prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej) a zasady prawa 23
1.1. Pojęcie zasad prawa 25
1.1.1. Opisowe i dyrektywalne rozumienie zasad prawa 25
1.1.2. Zasady a reguły prawne 34
1.2. Zasady ogólne w systemie prawa międzynarodowego publicznego 37
1.3. Zasady ogólne prawa wspólnotowego (UE) 46
1.3.1. Pojęcie zasad ogólnych prawa wspólnotowego 47
1.3.2. Geneza i klasyfikacje zasad ogólnych prawa wspólnotowego 64
1.3.3. Zasady ogólne prawa wspólnotowego w systemie źródeł prawa wspólnotowego 73
1.3.4. Funkcje zasad ogólnych prawa wspólnotowego 78
1.3.4.1. Zasady ogólne a interpretacja prawa wspólnotowego 78
1.3.4.2. Zasady ogólne a problem luk w prawie wspólnotowym 80
1.3.4.3. Pozostałe funkcje zasad ogólnych 82
1.3.5. Zasady ogólne prawa wspólnotowego a reforma Unii Europejskiej 84
1.4. Podsumowanie 92
Rozdział 2Równowaga instytucjonalna jako zasada ogólna prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej) 96
2.1. Źródła i geneza zasady równowagi instytucjonalnej 97
2.2. Treść i zakres podmiotowy zasady równowagi instytucjonalnej 120
2.2.1. Treść zasady równowagi instytucjonalnej 120
2.2.1.1. Opisowe i dyrektywalne ujęcie równowagi instytucjonalnej 121
2.2.1.2. Zakaz przekazywania własnych uprawnień innym instytucjom 125
2.2.1.3. Nakaz poszanowania kompetencji innych instytucji 128
2.2.2. Zakres podmiotowy równowagi instytucjonalnej 132
2.3. Próba klasyfikacji równowagi instytucjonalnej jako zasady ogólnej prawa UE 144
2.4. Podsumowanie 146
Rozdział 3Równowaga instytucjonalna a wykonywanie funkcji prawodawczych, wykonawczych i sądowniczych w Unii Europejskiej 149
3.1. Zasada równowagi instytucjonalnej a zasada podziału władzy w tradycyjnym ujęciu 150
3.2. Równowaga instytucjonalna jako czynnik podziału władzy w Unii Europejskiej 173
3.2.1. Równowaga instytucjonalna a stanowienie unijnego prawa wtórnego 173
3.2.1.1. Zwykła procedura prawodawcza 174
3.2.1.2. Specjalne procedury prawodawcze 182
3.2.2. Procedura stanowienia budżetu 187
3.2.3. Równowaga instytucjonalna a funkcje wykonawcze Unii Europejskiej 192
3.2.4. Równowaga instytucjonalna a unijne funkcje sądownicze 217
3.3. Podsumowanie 223
Rozdział 4Równowaga instytucjonalna poza tradycyjnym podziałem władzy 225
4.1. Procedury zmiany Traktatów 226
4.1.1. Zwykła procedura zmiany 226
4.1.2. Uproszczone procedury zmiany 230
4.1.3. Zmiany prawa pierwotnego przez traktaty akcesyjne. Możliwość wystąpienia z Unii 237
4.2. Stanowienie aktów nieustawodawczych 244
4.3. Równowaga instytucjonalna a wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej 249
4.4. Porozumienia międzyinstytucjonalne 254
4.4.1. Podstawa i charakter prawny porozumień międzyinstytucjonalnych 255
4.4.2. Porozumienia międzyinstytucjonalne a zachowanie równowagi instytucjonalnej 260
4.5. Podsumowanie 271
Rozdział 5Równowaga instytucjonalna jako czynnik balansu interesów reprezentowanych przez instytucje Unii Europejskiej 273
5.1. Rada Europejska i Rada 275
5.2. Komisja 283
5.3. Parlament Europejski 290
5.4. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 298
5.5. Trybunał Obrachunkowy 301
5.6. Europejski Bank Centralny 303
5.7. Podsumowanie 305
Zakończenie 307
Bibliografia 313
1. Literatura 313
1.1. Podręczniki i monografie 313
1.2. Artykuły i inne opracowania 319
2. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu Pierwszej Instancji 323
2.1. Orzecznictwo 323
2.2. Opinie 328
3. Wykaz źródeł 328
3.1. Wspólnotowe prawo pierwotne 328
3.2. Wspólnotowe prawo wtórne 330
3.2.1. Akty instytucji wspólnotowych 330
3.2.2. Akty wspólnotowego prawa wewnętrznego (regulaminy, porozumienia międzyinstytucjonalne etc.) 332
3.2.3. Konkluzje prezydencji 333
3.3. Akty prawa krajowego 334
3.4. Umowy międzynarodowe 334